Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

AUTOR:
DATA:
4 maja 2004
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 5062
CZAS CZYTANIA:
28.4 min.
Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Światła
Tajemnice Bolesne

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Bolesna - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Ewangelia według św. Łukasza 22,39-46

POCIESZENIE I UMOCNIENIE DOZNANE NA MODLITWIE

W Ogrójcu krwawy pot Jezusa nie popłynął z lęku i przygnębienia, ale był wynikiem zawziętych zmagań naszego Pana ze swą duchową trwogą. Był przejawem odwagi i zdecydowania, aby powiedzieć Bogu Ojcu tak i przyjąć haniebną śmierć z całą jej grozą. Miłość Jezusa zwyciężyła ludzką trwogę, smutek i boleść. Dlatego sączył się Jego pot jak gęste krople krwi. Pan Jezus przyjął w posłuszeństwie i w miłości przewidziany dla Niego kielich goryczy i zapowiedzianą Mu śmierć. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest wzorem modlitwy chrześcijanina. Patrząc na żarliwie modlącego się Pana, uczymy się wytrwałości na modlitwie, ale poznajemy także jeden ze sposobów, w jaki Bóg wysłuchuje jej i jak w niej umacnia człowieka. Może się zdarzyć, że prosząc Boga, nie otrzymamy czegoś tak, jak byśmy chcieli. Ogrójec uczy nas jednak, że zawsze zostaniemy wysłuchani na modlitwie i że Bóg pośle nam swojego anioła, aby nas umocnił i wspierał w pełnieniu woli Bożej.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją odwagę i zdecydowanie, aby umrzeć za wszystkich ludzi z miłości i dać im szansę zbawienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze wierzymy, że możemy dobrze się modlić i osiągnąć to, o co Cię gorliwie prosimy.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy się nie bali wypowiedzieć przed Bogiem z całkowitą szczerością i zaufaniem: Bądź wola Twoja!

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze zanosili nasze modlitwy z ufnością, i byśmy byli przekonani, że spełnisz je albo dasz nam tyle sił, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Wiemy, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej hojnej łaski i Twego wsparcia, okazanego nam przez dobrych aniołów. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i ufnie Cię prosić. Amen.

Refleksja
Dlaczego w Ogrójcu Jezus zachęcał Apostołów do żarliwej modlitwy? Czy pamiętacie, że modlitwa jest także po to, aby nie ulec pokusie? Konfrontowanie się z problemami, szukanie rozwiązań, podejmowanie decyzji wymaga siły i odwagi! Jeśli ważne decyzje odkładacie lub je ignorujecie, niczego nie możecie osiągnąć! Czy coś lub ktoś powoduje napięcia między wami? Co uczynicie, aby rozwiązać problem?

WCHODZENIE W BOLEŚĆ MĘKI, OSAMOTNIENIA I TRWOGI (Łk 14,32-35)

Jezus w Getsemani przedstawia się Apostołom i nam jako człowiek owładnięty lękiem, który doświadcza trwogi zbliżającej się męki i śmierci. W chwilach nocnej modlitwy w gaju oliwnym zawarta była tajemnica smutku, osamotnienia Jezusa i tego wszystkiego, czego miał doświadczyć. Po bolesnym zmaganiu się w modlitwie, wola Ojca zostaje przyjęta, ale dokonuje się to nie bez potu i wewnętrznej walki. Oddalenie się nieco Mistrza od grupy Apostołów oznacza dobrowolny wybór samotności. Ale w tej scenie jest też samotność zawiniona przez Apostołów. Ona mocno boli Pana, bo jest spowodowana przez śpiących uczniów, nie przejmujących się Jego prośbami ani Jego losem. Jest to samotność na skutek ucieczki przyjaciół.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkich ludzi, którzy w chwilach naszych życiowych doświadczeń i prób okazali się dla nas wsparciem i pomocą.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, że i my nie zawsze czuwamy na modlitwie pomimo Twojej prośby, a Ty chcesz nas w ten sposób uchronić od ulegania pokusom i od działania wbrew woli Boga.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze byli czujni i zjednoczeni z Bogiem, abyś przychodząc do nas, nie zastał nas śpiących, kiedy wymagasz od nas modlitwy i działania.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy byli ludźmi odważnymi i byśmy nigdy nie uciekali się do spisku przeciw człowiekowi. Daj nam siłę, abyśmy byli czujni i byśmy nie zasypiali wtedy, gdy mamy modlić się i czuwać w gotowości. Niech zrozumiemy, że nie możemy być nieobecni wtedy, kiedy mamy być przy Jezusie i przy naszych bliźnich. Panie Jezu, naucz nas głosić Twoje zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem. Amen.

Refleksja
Czy nie powierzacie Jezusa jego nieprzyjaciołom przez wasze lenistwo, obawę, strach lub tchórzostwo? On nie wypiera się nas nigdy, lecz zawsze jest z nami. W Getsemani okazało się, że tak naprawdę Szymon Piotr nie znał dobrze tego Człowieka, a czy wy możecie dziś powiedzieć, że znacie Jezusa i że znacie siebie?

Różaniec. Druga Tajemnica Bolesna - Biczowanie niewinnego Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.

Ewangelia według św. Jana 19,1

Z OPASKĄ NA BIODRACH I W OTOCZENIU SIEPACZY Z BICZAMI

W Ewangelii według św. Marka i św. Mateusza biczowanie Jezusa nie było zwykłą karą poprawczą, jaką znało prawo żydowskie, lecz było karą opartą o prawodawstwo rzymskie, bezpośrednio poprzedzającą ukrzyżowanie.
Narzędziem biczowania był krótki kij, do którego przymocowane były rzemienie, zakończone kulkami z ołowiu, haczykami lub ostrymi kawałkami kości. Pana Jezusa ukarano tak, jak karano niewolnika. Zdjęto szaty i przywiązano Go za przeguby rąk do niskiego słupa tak, by stał pochylony z wygiętym grzbietem. Uderzenia wdzierały się w skórę, nierzadko odsłaniając kości. Ich liczba była pozostawiona decyzji sędziego lub samowoli egzekutorów.
Św. Łukasz i św. Jan włączają karę biczowania Jezusa w tok Jego procesu i podkreślają, że była to kara, po której miało nastąpić uwolnienie. Jednak podburzony tłum zażądał od Piłata skazania Jezusa na śmierć.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za polską tradycję Gorzkich żali i za wypowiedziane tam słowa Matki Bolesnej: Ach, widzę Syna mojego przy słupie obnażonego, rózgami sieczonego.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie byliśmy wolni od szantażu, wymuszającego może czyjeś złe zachowanie wobec bliźnich.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie znieważali Ciebie w niewinnie cierpiących braciach i pamiętali, że wolność bez miłości zawsze zwraca się przeciwko człowiekowi.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus poprzez biczowanie na oczach wielu został poniżony, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Daj nam zrozumieć, że kara ta spadła na Niego za grzechy wszystkich ludzi i okazała się być zbawienną dla nas. Prosimy Cię, abyśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy odkupieni Jezusową krwią i przeznaczeni do Królestwa Jego chwały. Amen.

Refleksja
Co zrobiliście, kiedy zostaliście przez kogoś poniżeni? Czy obmyślaliście inteligentną ripostę, która poniżyłaby tę osobę? A może wróciliście do domu i obiecaliście sobie, że nigdy i nikogo nie potraktujecie tak, jak sami zostaliście potraktowani?

BÓL ZADANY JEZUSOWI I JEGO HEROICZNA MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH LUDZI (Mk 15,15)

Wydanie przez Piłata na chłostę niewinnego Jezusa miało być aktem litości, aby nie skazać Go na krzyż, a okazało się być dodatkowym cierpieniem dla Pana. Bóg-Człowiek został przywiązany do kolumny, a Jego plecy okrutnie zsieczono rózgami, których metalowe końcówki poszarpały ciało Skazańca. Najpiękniejszy z synów ludzkich (Ps 44,3) zostaje wzgardzony i odepchnięty przez ludzi (Iz 53,3).
Przez swoje wcielenie Jezus został podarowany przez Boga ludziom jako dar dla ich ocalenia. Teraz w ich rękach ten Najświętszy Dar jest niszczony. Książę pokoju stoi przed żądnym Jego śmierci tłumem. Jest pokryty strużkami krwi niczym jedna wielka rana, wystawiony na pośmiewisko: Oto człowiek!

⁂ X Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że zniosłeś w pokorze wszystkie rany wielkiego okrucieństwa, jakie ludzie zadali Ci z zawiści.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że lud wybrał Barabasza zamiast Ciebie i że nam zdarzają się równie tragiczne wybory.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uczyli się od Ciebie, jak przyjmować z pokorą i miłością to, co ludzie dają nam z nienawiścią i wzgardą.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, jak wielka była cena naszego odkupienia, dokonanego przez Twojego Syna. Jak ogromną miłością do Ciebie i do nas płonęło Jego Serce, skoro przyjął to wszystko, co zgotowali Mu ludzie, i poniósł w akcie ofiary na krzyż. Panie Jezu, prosimy z pokorą, oddal od nas grzech i egoizm oraz wzmocnij naszą wiarę tak, abyśmy byli dobrymi Twoimi świadkami dzisiaj. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że przez grzech człowiek staje się jakby nierozpoznawalny, bo tak szpeci on jego duszę i oblicze dziecka Bożego? Gdy w rozmowie z bliźnimi używacie słowa „złoczyńcy”, czy zdarzyło się wam odnosić je kiedyś do siebie? Czy modlicie się za sędziów i więźniów? Jak wasz głos przyczynia się do uwolnienia od kary niewinnego? Czy nie dajecie wymijających odpowiedzi i czy nie podejmujecie dyskusji zastępczej lub nie szukacie wymówek, gdy powinniście zdecydowanie zaświadczyć o prawdzie?

Różaniec. Trzecia Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, królu żydowski!” Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.

Ewangelia według św. Mateusza 27,28

SZYDERCZE NAIGRAWANIE, BICIE I OPLUWANIE OBLICZA PANA

Dla wyszydzenia królewskiej godności Jezusa rzymscy żołnierze wtłoczyli na Jego głowę koronę cierniową. Wręczyli Mu też „insygnia królewskie”: zamiast purpury – czerwony płaszcz żołnierski i do prawej ręki dali Mu trzcinę – mającą wyobrażać berło. Tak ucharakteryzowanemu Jezusowi składali szyderczy hołd – przyklękali przed Nim i drwiąco Go pozdrawiali jako króla. Bili Go trzciną po głowie oraz pluli Mu w twarz. Jezus – Król boleści cierpiał nie tylko fizycznie, ale i moralnie, znosząc hańbę poniżenia. Dane Jezusowi rekwizyty miały być karykaturą właściwych insygniów królewskich. Nasz Pan nie rozstał się jednak z nimi aż do końca męki. Umarł na krzyżu jako Król-Mesjasz.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, bo Ty w nim królujesz.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że zostałeś opluty i wyśmiany, i za to, że wciąż są ludzie, którzy nie szczędzą upokorzeń innym.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, aby Twoje poniżenie podczas cierniem koronowania zaowocowało naszym uświęceniem.

Modlitwa
Panie Boże, Ty wiesz, że żyjemy pośród ludzi czasami udręczeni jak Jezus. Wiele jest w naszym życiu bolesnych doświadczeń, których przyczyną są inni. Ludzie wpływają na nasze życie, wplątują nas w problemy, które nie są naszymi. Nierzadko też manipulują nami i udaremniają nasze marzenia. Żyjemy pośród bliźnich i bywa, że cierpimy z ich powodu. Spraw Boże, aby skarga i ból bliźnich uwrażliwiał i otwierał nas na nich. Amen.

Refleksja
Czy zdajecie sobie sprawę, że będziecie wyśmiewani przez świat, gdy nie będziecie żyć tak, jak on proponuje? Świat potępi waszą prostotę, szczerość, dobroć i miłosierdzie! Być chrześcijaninem, znaczy iść pod prąd, a nawet doświadczyć upokorzenia i wzgardy. Czy trudno jest wam mówić nie, kiedy inni chcą, żebyście mówili tak? Czy modlicie się za wasze dzieci, aby nie uległy naciskom grup rówieśniczych czy też fałszywym wartościom, przemycanym przez ludzi, dla których grzech stał się normą postępowania?

BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE, GDY LUDZIE WAM URĄGAJĄ I PRZEŚLADUJĄ WAS (Mk 15,16-19)

Cierniem koronowanie ukazuje okrucieństwo żołnierzy i ich drwiny wobec Jezusa – Króla żydowskiego. Ta ironiczna zabawa to brak szacunku dla ofiary wydanej przez sąd, kierujący się uprzedzeniami i zawiścią. Zwyczaj tej okrutnej zabawy wyszedł z żołnierskich koszar. Naszemu Panu narzucono purpurowy, żołnierski płaszcz, a na Jego głowę włożono koronę z cierni i parodiowano przed Nim oddawanie królewskich honorów. Nie obeszło się też bez bicia Go trzciną po głowie i plucia Mu w twarz. Nasz Pan pozwolił na to, aby być zabawką i ofiarą w rękach ludzi. Milczał i nie reagował na to, co żołnierze z Nim robili. Stał się Królem i pośmiewiskiem dla żołdaków. Jednak w Jego poniżeniu ukryta była chwała Boga. Ojciec widział Jego miłość, gdy ludzie Go wyszydzali. Wyśmiany i wzgardzony nawet wtedy był Tym, który objawiał ludziom chwałę Ojca.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w sakramencie pokuty i w modlitwie przed Bogiem otwierasz nam oczy, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwi, bo tak często wydaje się nam, że to my mamy rację.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że i my czasem osądzamy naszych bliźnich i okazujemy im lekceważenie, a nawet pogardę.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie marnowali Twojej hojnej łaski, przebaczającej nam nasze grzechy.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że w tej tajemnicy bolesnej pod żołnierskim płaszczem kryje się nie tylko wzgardzony człowiek, lecz odwieczny jedyny i prawdziwy nasz Król – Jezus Chrystus. Pojmijmy zatem, że okrutna żołnierska zabawa, pełna pogardy wobec Jezusa, okazała światu przede wszystkim Jego ogromną miłość. Prosimy Cię, spraw, Panie, abyśmy umieli pojąć jej wagę. Amen.

Refleksja
Czy w Jezusie ukoronowanym cierniem rozpoznajecie waszego Króla i Pana? Czy nie za wiele czasu poświęcacie na pielęgnację swej głowy i twarzy? A może trzeba wam bardziej zadbać o dusze i serca?

Różaniec. Czwarta Tajemnica Bolesna - Dżwiganie krzyża na Golgotę

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”

Ewangelia według św. Łukasza 23,26-31

POMOC OKAZANA SPONIEWIERANEMU

Wielu towarzyszyło Jezusowi w Jego drodze krzyżowej, ale tylko nieliczni Mu pomagali. Boimy się mieć udział w cudzym krzyżu, nie chcemy wziąć go i nieść przynajmniej przez kawałek drogi. Nie powinniśmy jednak wzbraniać się przed tym ciężarem. Gdy pomagamy dźwigać krzyż bliźniemu, niesiemy krzyż Jezusowy. Św. Paweł naucza: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2). Kiedy idziemy obok ludzi, którzy dźwigają swój krzyż, nie wymawiajmy się od okazania im pomocy. Dajmy się przymusić, by wykonać niełatwe zadanie Szymona z Cyreny. Gdy Jezus dźwigał krzyż, kobiety płakały nad Nim, a On zachęcił je, aby uczyniły swój płacz pokutnym i pożytecznym dla nich i ich dzieci.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że dzielisz z nami nasz ból i ciężar krzyża, który codziennie dźwigamy.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że łatwo wykorzystujemy pomoc bliźnich, aby zrzucić na nich nasze ciężary, które sami powinniśmy nieść.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyśmy modlili się za tych ludzi, którzy z trudem niosą swój krzyż, i byśmy pomagali im go dźwigać, czyniąc go lżejszym.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy nie postępowali jak zbuntowani ludzie, uzewnętrzniając jedynie bóle naszego niezadowolenia, krytykę, skargi, gniew i lamentowanie nad złością tego świata. Daj nam zrozumieć, że mamy płakać przede wszystkim nad naszymi niesprawiedliwościami, nad brakiem spójności pomiędzy naszym życiem, a wiarą. Dobry Boże, pomóż nam tak postępować w życiu, jak tego od nas oczekujesz. Amen.

Refleksja
Wyobraźcie sobie, że Jezus mówi wam to, co powiedział niewiastom – płaczcie raczej nad sobą. Czy zdajecie sobie sprawę, że od tego, jak potraficie szczerze miłować, zależy wasza pomoc bliźniemu doświadczonemu krzyżem? Czy wiecie, że na drodze krzyżowej Jezusa i na Kalwarii nie zawiodły jedynie matczyna i przyjacielska miłość? Wasze dzieci potrafią być niewdzięczne nawet wtedy, gdy widzą, że pragniecie ułatwić im życie. Czy zdajecie sobie sprawę, że teraz możecie usłyszeć ich wołanie o pomoc, którą kiedyś odrzucali?

SAMOTNIE DŹWIGANY CIĘŻAR KRZYŻA POWALA NAWET NAJSILNIEJSZEGO (Mk 15,20-21)

Pomoc okazana Jezusowi przez Szymona wracającego z pola nie ograniczyła się tylko do symbolicznego podtrzymywania ciężaru krzyża. Szymon przymuszony przez żołnierzy niósł go sam. Zawsze krzyż przytłacza. Nasz Pan został przeciążony ciężarem naszych krzyży, dlatego potrzebował pomocy. On dźwigał na swych ramionach rozliczne bóle nas wszystkich i nie były Mu obce cierpienia miliardów ludzi. On je już wtedy wziął i obciążony nimi słaniał się i upadał. Zbawiciel w tej tajemnicy prosi nas, abyśmy nieśli swój krzyż i szli za Nim oraz abyśmy pomagali nieść go naszym bliźnim. Nie lubimy, gdy ktoś nas zatrzymuje i odrywa od pracy albo od odpoczynku, bronimy się też, kiedy ktoś nakłada na nas cudzy ciężar. Nie sprzeciwiajmy się jednak, gdy tak się czasami zdarza.

⁂ Dziękujemy Ci, Jezu, że wychowujesz nas na wrażliwych ludzi, którzy potrafią zmienić swoje plany i przyzwyczajenia, gdy Ty tego od nas zażądasz.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że zbyt często myślimy o tym, co komu daliśmy, zamiast o tym, jak wiele dobra otrzymaliśmy od ludzi.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszych czasach nie przedłużali pokolenia faryzeuszy mówiąc: ja nie mam nic z tym wspólnego.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy, patrząc na krzyż Twojego Syna, potrafili uderzyć się w piersi, wyznając: moja wina. Niech dojście do Twojego Królestwa będzie naszym szczerym pragnieniem, wspartym Twoją hojną łaską. Umacniaj nas, Panie, w drodze, a gdy upadniemy, pomóż nam wstać. Daj nam, Jezu, odwagę zbliżyć się do Twego krzyża i od Ciebie zaczerpnąć ze zdroju łask. Amen.

Refleksja
Czy nie czujecie się lepsi od innych ludzi, waszych przyjaciół i sąsiadów? Jak wyglądają wasze rodzinne spotkania i rozmowy z dziećmi? Czy nie są zbyt powierzchowne? Czy macie świadomość, że należy być usłużnym Cyrenejczykiem wobec bliźnich?

Różaniec. Piąta Tajemnica Bolesna - Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. (…) A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. (…) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: „Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża”. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić”. (…) Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?” to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła”. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. (…) Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.

Ewangelia według św. Mateusza 27,35-56

WZGARDZONY ZA TO, ŻE NAS DO KOŃCA UMIŁOWAŁ

Jezus z krzyża pomógł wszystkim ludziom w osiągnięciu zbawienia dlatego, że poświęcił na nim własne życie. Umierając, okazał grzesznikom swą cierpliwą miłość. Wielu jednak nawet wtedy szydziło z Niego i z Jego miłości. Nasz Pan na Kalwarii przyjął od ludzi śmierć, a ci otrzymali od Niego życie! Wyzwolił ludzkość z grzechów, choć ona wliczyła Go między łotrów. Gdy umierał, ziemia drżała i ogarnął ją mrok, pękały skały, zasłona przybytku w świątyni rozerwała się na dwoje na znak, że opuścił Bóg już miejsce, w którym niewidzialnie przebywał. Tylko Jego krzyż pozostał niezachwiany! Jezus, będąc posłuszny Bogu w śmierci krzyżowej, przemienił swoje cierpienie w miłość i w ten sposób ofiarował nam dar odkupienia.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że w ramionach Twojego krzyża zawiera się całe nasze życie.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że ciągle nie pojmujemy, że Ty jesteś Życiem, i tyle razy wybraliśmy zamiast Ciebie śmierć duchową.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli, że Twoje ręce przybite do krzyża są otwarte dla ludzi i że nasze ręce powinny być wyciągnięte do bliźnich w geście pomocy.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Jezus Chrystus, z którego przebitego boku wypłynęła krew i woda, dał nam przykład, jak należy pić kielich goryczy i męki. Prosimy Cię, daj nam ufną wiarę, że kiedy spotka nas boleść, Ty sam udzielisz nam mocy, abyśmy umieli wszystko znieść wedle Twej woli na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Pragniemy też pokornie prosić Cię, abyś przyjął naszą miłość i nasze modlitwy. Amen.

Refleksja
Czy akceptujecie swoją historię życia i dostrzegacie działającego w niej Boga? Czy zdajecie sobie sprawę, że codzienny krzyż, który dźwigacie, może być drogą waszego uświęcenia? Kiedy ostatni raz powiedzieliście waszym dzieciom, że wszystko byście dla nich poświęcili – swój czas, pieniądze, a nawet życie? Może dzisiaj powinniście im to jeszcze raz powiedzieć? Czy wiecie, iż miłość nie wyraża się tylko w słowach, lecz w służbie i w ofierze?

OTWARTY ŻOŁNIERSKĄ WŁÓCZNIĄ BOK PANA I NIE POŁAMANE JEGO KOŚCI (Mk 15,22-37)

Kiedy Jezus umierał na krzyżu, ziemię ogarnęła ciemność. W ostatniej chwili życia podarował umiłowanemu uczniowi swoją Matkę i poprosił Boga o przebaczenie ludziom win oraz dał miejsce w Raju nawróconemu łotrowi. Wypełniał się czas odkupienia człowieka. Dar był pełny i najdoskonalszy, gdy Jezus oddał Bogu życie i oddał Mu swego ducha w majestacie śmierci. Wtedy dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Zebrani pod krzyżem widzieli Jego przebity bok oraz krew i wodę, które z niego wypłynęły. Widzieli też pisemny powód skazania Pana, bo umieszczono go nad Jego głową. W tej chwili na Kalwarii narodził się Kościół.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu i za narodziny nowego świata w krzyku Twego konania.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych ludzi, których widok Twojego martwego ciała oddanego Matce nie wzrusza i nie zachęca do nawrócenia.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli adorować zbawienny znak krzyża i z wielkim szacunkiem czynili go na naszych piersiach.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy w godzinie naszej śmierci zostali usprawiedliwieni ofiarą Twojego Syna i Jego zmartwychwstaniem. Matko Bolesna, pragniemy wraz z Tobą uczcić krzyż Twojego Syna, bo jest on dla nas ołtarzem zbawienia, kluczem otwierającym nam niebo i katedrą wszelkiej mądrości. Prosimy Cię, Jezu, daj wszystkim umierającym, którzy w godzinie swej śmierci wezwą Twego Imienia, życie wieczne i pozwól im spoczywać w ramionach Twej Matki. Amen.

Refleksja
Czy potraficie być współczującymi wobec waszych bliźnich? Jak podchodzicie do krzyży waszych codziennych obowiązków? Czy jest w was zapał do obrony życia? Czy nie jesteście miłośnikami własnej pychy i pychy tego świata?

Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Światła
Tajemnice Bolesne
UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy