Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

AUTOR:
DATA:
2 maja 2004
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 5470
CZAS CZYTANIA:
30.6 min.
Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Światła
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Bolesne

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posiał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38

DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO

Anioł przychodzi do Maryi i zwiastuje Jej Dobrą Nowinę, że znalazła łaskę u Boga i że będzie Matką Zbawiciela. To, co po ludzku jest niemożliwe, Bóg urzeczywistnił w Maryi. W Niej w wyjątkowy sposób objawiła się moc Ducha Świętego, który złączył dziewictwo z macierzyństwem. W ten sposób ukazał, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.
Również i nas Pan Bóg obdarza swą łaską i posyła nas do innych ludzi; nie tylko do naszych bliskich i do naszych przyjaciół, ale także do tych, którzy nie wierzą, że On także ich pragnie uczynić swymi przyjaciółmi.

⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że często nie dowierzamy, iż dla Ciebie wszystko jest możliwe.
⁂ Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczysz nas z wiarą przyjmować bolesne tajemnice naszego życia i że nieoczekiwanie stają się one tajemnicami radosnymi.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie stracili głowy, jeśli w naszym małżeństwie zdarzy się coś bolesnego; spraw, żebyśmy zawsze się miłowali i byśmy trwali w Twojej łasce.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli słuchać Cię i odpowiadać na Twoje wezwania tak jak Maryja. Spraw, aby w naszych rodzinach wzrastała wiara w to, że Ty jesteś Bogiem zatroskanym o dobro naszych rodzin. Wspieraj nas w przyjmowaniu wszystkiego, co nas spotyka także poprzez dobre czyny naszych dzieci i dzięki szlachetnemu postępowaniu innych ludzi. Niech każde Zdrowaś odmawiane w tej tajemnicy wyraża nasze pragnienie, by powiedzieć Bogu tak na wszystko, co On od nas zechce. Amen.

Refleksja
Ludzie różnie reagują, kiedy staną wobec nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Zapewne i wy macie plany życiowe, ale czy są one zgodne z zamysłem Boga? Z pewnością pamiętacie chwilę, kiedy dowiedzieliście się, że będziecie mieć dziecko. Jak się wtedy czuliście? Czy byliście szczęśliwi, czy raczej niespokojni, zakłopotani? A może sądziliście, że byliście za młodzi albo za starzy? Nie oddalajcie się od siebie mimo upływających lat, bądźcie sobie bliscy!

BYĆ NAZWANĄ NA WIEKI BŁOGOSŁAWIONĄ MIĘDZY NIEWIASTAMI

Za sprawą Ducha Świętego Przedwieczny Syn Ojca stał się Synem Maryi. Stał się człowiekiem w Jej dziewiczym łonie. A Ona pozostała dziewicą i dostąpiła zaszczytu macierzyństwa: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Ilekroć powtarzamy słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa, tylekroć wielbimy cud Wcielenia Pańskiego. Na początku istnienia świata rzekł Bóg: Niech się stanie – i świat zaistniał. A na początku historii zbawienia człowieka rzekła Maryja: Niech mi się stanie – i w ten sposób człowiek i świat może zostać ocalony. Rozpoczęło się dzieło Odkupienia. Przez Maryję Bóg zamieszkał wśród nas. Stał się człowiekiem i dzieli nasz los.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że rozumiemy, iż potrzebujemy opieki Twej Matki, która skutecznie broni nas przed zakusami złego ducha.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze, gdy biją dzwony na Anioł Pański, z naszych serc płynie żarliwa modlitwa wielbiąca Twą Matkę.
⁂ Prosimy Cię, aby Maryja zawsze podpowiadała nam najpiękniejsze słowa, jakie może człowiek powiedzieć Bogu: Oto ja, służebnica Pańska.

Modlitwa
Panie Boże, codziennie odmawiając nasze modlitwy, pozdrawiamy Matkę Twojego Syna jako łaski pełną. Ona jest najmilszą Bogu, aniołom i ludziom przez Boskie Macierzyństwo, dziewictwo i pokorę. Od cudu, który w Niej widzimy, wszystko inne jest bardzo odległe i ustępuje Jej miejsca. Niech Anioł światłości, który w Nazarecie oznajmił Jej Słowo Przedwieczne, pozwoli i nam godnie przyjmować Jezusa – błogosławiony Owoc Jej żywota. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że wolność człowieka pozostaje nienaruszona, gdy odpowiada on Bogu tak, przyjmując Go z miłością? Ilekroć odmawiacie Ojcze nasz i mówicie: Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, odpowiadacie Bogu, naśladując Maryję. Czy pamiętacie, komu kiedyś powiedzieliście: Jestem cały(a) Twój(a)? Jak dotrzymujecie danego słowa? Człowiek jest od Boga, a wszystko co Boże należy do Niego. Czy możecie powiedzieć, że błogosławione są owoce waszego życia?

Różaniec. Druga Tajemnica Radosna - Nawiedzenie krewnej Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

WIERNY BÓG SPEŁNIA SWE OBIETNICE

Maryja spieszyła, by pomóc swej krewnej – podeszłej w latach Elżbiecie, która była w stanie błogosławionym. Najświętsza Dziewica pokorną służbą odpowiedziała na wywyższenie Jej przez Boga. Daje nam przykład, jak powinniśmy służyć naszym bliskim w ich różnorakich potrzebach i głosić poprzez czyny miłosierdzia Królestwo Boże.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wszystkie pokolenia na ziemi błogosławią Maryję i że Ty wypełniasz swoje obietnice nie tylko wobec jednego narodu, ale wobec każdego człowieka.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami nie okazujemy troski i dobroci naszym bliźnim, szczególnie tym, z którymi mieszkamy.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, aby hymn Magnificat realizował się i w naszej rzeczywistości; nakarm ludzi głodnych naszymi rękami i daj nam przyczynić się do tego, by na świecie zapanowały sprawiedliwość i pokój.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy – za przykładem Maryi – umieli chwalić Twoją dobroć. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed samymi sobą, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że głoszenie wielkich dzieł Bożych jest naszym powołaniem, i wylewaj, najmiłosierniejszy Boże, swojego Ducha na nas tak, abyśmy jak Maryja doznali szczęścia w pokładanej w Tobie ufności. Amen.

Refleksja
Czy pamiętacie, jak bardzo i z kim pragnęliście podzielić się wiadomością, że spodziewacie się dziecka? Czy nadal utrzymujecie zażyłe kontakty z tymi bliskimi wam osobami? Czy mówicie im o swoich kłopotach i radościach? Jeśli oni także są rodzicami, to takie rozmowy mogą im pomóc. Pamiętajcie, że Jezus was powołuje, byście byli Jego świadkami i na wzór Maryi odwiedzali waszych bliźnich.

Z RADOŚCIĄ I HOJNOŚCIĄ SERCA WIELBIĆ BOGA ZA JEGO WIELKIE RZECZY

Pokrewieństwo Elżbiety z Maryją było nie tylko naturalne, ale było także na płaszczyźnie wiary. Obie kobiety uwierzyły, że rzecz niemożliwa u ludzi jest możliwa u Boga! Spotkały się z sobą i nie mogły przemilczeć radości i zachwytu. Kobieta w podeszłym wieku, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, Jana Chrzciciela. A Maryja, Dziewica oczekująca narodzin – Jezusa Boga-Człowieka, poczętego bez udziału męża, a za sprawą Ducha Świętego stała się nosicielem Dobrej Nowiny. Poruszenie dziecka w łonie Elżbiety na głos pozdrowienia Maryi mówi, że ludzie powinni radować się z narodzin Jej Dziecka oraz z przybycia do ich domów Jego Matki. Dom Elżbiety i Zachariasza z chwilą przybycia do niego brzemiennej Maryi został napełniony Dobrą Nowiną, a Elżbieta rozpoznaje w Maryi Matkę swego Pana.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za pierwszy ruch dziecka w łonie matki, którego nie może przeoczyć żadna kobieta, będąc w stanie błogosławionym.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za to, że w świecie tak mało jest poszanowania dla poczętego życia.
⁂ Prosimy Cię, Jezu, abyśmy tak jak Elżbieta umieli oddawać hołd Twej Najświętszej Matce, odmawiając codziennie na Jej cześć Zdrowaś.

Modlitwa
Panie Boże, tyle razy wypowiadamy i wyśpiewujemy wiele słów na cześć Twej Matki. Tym razem pragniemy uczcić Ją nie tylko słowem, ale i naszym życiem. Pomóż nam w naszej codzienności znaleźć odpowiednie słowa także dla naszych rozmówców – bliźnich, abyśmy umieli być dla nich czułymi i dobrymi. Niech kobiety i mężczyźni umieją okazywać należyte zrozumienie dla ważnych spraw życia. Dzisiaj szczególnie myślimy o Maryi i Elżbiecie i modlimy się za wszystkie kobiety przeżywające tajemnicę macierzyństwa. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że dobre rozmowy kobiet mogą wzbogacić świat, a okazana im pomoc, może uczynić je wdzięcznymi? Postarajcie się zrozumieć kobietę w stanie błogosławionym i wesprzyjcie ją w jej domowych pracach i zakupach. Mężczyzno, czy umiesz rozpoznać w kobiecie twoją siostrę w wierze i podziękować Bogu za nią?

Różaniec. Trzecia Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ewangelia według św. Łukasza 2,1-7

DZIECIĄTKO NARODZONE I ZŁOŻONE W ŻŁOBIE

Oczekiwanie narodzin Mesjasza zaczęło się realizować. Nadeszła bowiem pełnia czasów. Cezar August i jego namiestnik Kwiryniusz – wielcy ówczesnego świata – zarządzili spis ludności, zmuszając tym samym do podróży nawet brzemienne matki. Jezus urodził się w Betlejem – w miasteczku Dawidowym, nazwanym po hebrajsku Domem chleba. Maryja, porodziwszy Jezusa, położyła Go w miejscu, do którego zwierzęta przychodzą po pokarm, i owinęła Go w pieluszki. Nowonarodzony miał się stać pokarmem dla wszystkich ludzi, by wynieść ich do godności dzieci Bożych.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś dla nas Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, że pragniesz posilać nas prawdziwym pokarmem duchowym.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że ludzie tak często zamieniają ziemię w obszar wojny, a nie w oazę pokoju; w obszar własnej materialnej korzyści, a nie Twojej chwały.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, aby nikt na świecie nie pogardzał biednymi i prostymi ludźmi. Spraw, aby czuli się oni kochani w Kościele i w społeczeństwie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, w naszych sercach i w umysłach często jest wiele różnych trosk i nieuporządkowanych pragnień. Często jesteśmy tak zmęczeni i zaabsorbowani różnymi sprawami, że Boże Dziecię nie może się w nas narodzić ani znaleźć w naszym sercu miejsca. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Pragniemy czynić to, co się Tobie podoba, i w ten sposób chcemy oddawać Ci chwałę oraz przyjmować Ciebie w Eucharystii, w której zamieszkujesz między nami. Amen.

Refleksja
Maryja i Józef położyli Pana życia na sianie, gdyż nie było dla Niego miejsca w żadnym domu. A jak jest dzisiaj? Czy Jezus może narodzić się w naszej rodzinie? Czy nie trzeba nam się zawstydzić, że w naszych sercach nie ma dla Niego miejsca? Pamiętacie, jak malutkie i bezbronne było wasze dziecko po narodzeniu? Serdeczna troska ojca i matki, pokarm, ciepło i kołysanie było wszystkim, czego ono potrzebowało. Wasza troska okazana dziecku zaowocuje; gdy będziecie w podeszłym wieku, ono zaopiekuje się wami.

DZIECIĘ DAREM DLA ŚWIATA, ABY PRZEZWYCIĘŻONE BYĆ MOGŁY MOCE CIEMNOŚCI

Jezus, światłość świata narodzona w Betlejem, chce dotrzeć ze swym blaskiem do najdalszych zakamarków ludzkich serc. Nowo narodzone Dziecię owinięte w pieluszki bardzo pragnie, aby wszyscy mieszkańcy ziemi odrzucali ciemności zła, grzech i śmierć, a wybierali światło, dobro i życie. Mamy żyć łaską Chrztu świętego, wiarą, nadzieją i miłością. Jak kiedyś nasz Pan prosił o miejsce w gospodzie przez usta Józefa i brzemiennej Maryi, tak teraz prosi nas wszystkich, abyśmy nie zamykali przed Nim drzwi do naszych domostw i do naszych serc. On – Bóg narodził się nie po to, aby przymnażać nam problemów, ale po to, by dawać nam życie w obfitości. W naszych sercach powinno znaleźć się miejsce dla Niego. Przyjmijmy Go i żyjmy dla Niego, a staniemy się dziećmi Bożymi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją chwałę głoszoną nam przez kapłanów we wspólnocie Kościoła podczas sprawowania świętej liturgii Eucharystycznej.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami myślimy źle o naszych bliźnich, żyjących na marginesie społeczeństwa, i za to, że odsuwamy się od nich, chociaż Ty, rodząc się wśród ubogich pasterzy, dałeś pierwszeństwo wszystkim wzgardzonym i wykluczonym ze społeczności.
⁂ Prosimy Cię, niech wszyscy ojcowie i wszystkie matki ucieszą się radosną wiadomością o poczęciu i narodzinach ich dziecka, które Ty sam im dajesz.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby małżonkowie nauczyli się od Maryi i Józefa wielkiej troskliwości i czułości wobec nowo narodzonego dziecka. Niech nie będzie płaczu dzieci opuszczonych przez rodziców. Niech każda kobieta w błogosławionym stanie zawsze będzie otoczona troską i szacunkiem. O dobry Jezu, wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia i gotowość służenia naszym dzieciom. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że nie ma pełni małżeńskiego życia bez przyjęcia owoców waszej miłości – dzieci? Jak oczekujecie lub oczekiwaliście na nie? Czy pamiętacie, że płodność i rozwój waszej wzajemnej więzi i miłości wpisane są w wasze małżeńskie powołanie, a Duch Święty wspiera was w jego realizacji?

Różaniec. Czwarta Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Ewangelia według św. Łukasza 2,22-35

ZACHOWANIE PRAWA JEST OFIARĄ Z WOLNOŚCI

Maryja i Józef zachowują Prawo, podporządkowują się mu. My również mamy obowiązek zachowywać Boże prawa. Zawsze, kiedy je łamiemy, ponosimy szkodę na duszy i na ciele. Dziecię Jezus zaniesione do świątyni i oddane Panu przypomina, że nie trzeba czekać na inne chwile, które niewątpliwie nadejdą, tylko zaraz ofiarować Panu Bogu to, co ma się najlepszego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Maryję, która w ciszy swego serca przygotowała ofiarę ze swego Syna i złożyła siebie razem z Nim nie tylko w świątyni jerozolimskiej, ale i na Kalwarii.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami nie widzimy w Tobie światła, które oświetla drogę naszego życia. Przepraszamy Cię za te chwile, w których żyliśmy w ciemnościach grzechu.
⁂ Prosimy Cię w intencji rodziców, którzy płaczą po stracie swych dzieci; udziel im siły, aby swe cierpienie umieli ofiarować Bogu.

Modlitwa
Panie Boże, pomóż nam zrozumieć, że nawet boleść, która nas spotyka, znajduje się w Twoich planach i ma dla nas znaczenie zbawcze, że pro-wadzi nas do szczęścia w niebie. Spraw, aby rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi pomogło nam głębiej zrozumieć istotę naszej wiary. Amen.

Refleksja
Maryja ofiarowała Jezusa Bogu – i to jest radość poświęcenia – przez to jest bliska każdemu człowiekowi, a w sposób szczególny małżonkom. Najprawdopodobniej dzień, w którym ochrzciliście swoje dziecko i nadaliście mu imię, był najuroczystszym dniem w waszym życiu. Żywiliście nadzieję, że wasze dziecko pozna Boga, pokocha Go i będzie Mu wiernie służyć w Kościele. Pamiętajcie, że gdziekolwiek są teraz wasze dzieci – w ich wędrówce wiary – Bóg ich zawsze kocha i daje im szansę powrotu.

DZIECIĘ OFIAROWANE BOGU OBJAWIA SWE PRZEZNACZENIE

Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza: Poświęcicie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego (Wj 13,1-2). W tym starotestamentowym nakazie wyrażało się przekonanie, że wszystko jest darem Boga i musi do Niego powrócić. Maryja i Józef, ofiarujący Jezusa w świątyni jerozolimskiej, oddają Go Bogu. Wypełniając nakaz Prawa, przyczyniają się do tego, że dorosły Jezus najdoskonalej odczyta ducha Prawa i pozostanie niezależnym wobec niego. On, gdy dorośnie, sam będzie prawdziwą ofiarą i poświęceniem. Ofiarowane dwa gołębie były znakiem ubogiego życia Jego Rodziców, później zaś gołąb stał się symbolem obecności Ducha Świętego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za prawego i pobożnego Symeona, który wyczekiwał pociechy Izraela, oraz za prorokinię Annę, która w postach i modlitwie żyła dla chwały Boga, nie rozstając się ze świątynią.
⁂ Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że nie umiemy doświadczać radości ze spotkania z Tobą i że nie prosimy gorliwie – już teraz – abyś obdarzył nas pokojem w wieczności, jak prosił Cię o to Symeon.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, o pragnienie zbawczego spotkania z Tobą, aby Duch Święty wzbudził je w nas, napełniając serca nasze pokojem i ufnością.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy byli ludźmi sprawiedliwymi jak starzec Symeon i pobożna wdowa, prorokini Anna. Spraw, abyśmy z szacunkiem przyjmowali Cię do naszych serc i abyśmy mówili o Tobie wszystkim wyczekującym prawdziwego pocieszenia. Niech Twoje światło oświeca dziś wszystkie narody, aby dostrzegły nadzieję zbawienia. Maryjo, naucz nas poddania się woli Boga i otwarcia się na Jego słowo. Amen.

Refleksja
Przypomnijcie sobie, jak zostały nagrodzone wasza cierpliwość i wierność w ufnym oczekiwaniu. Czy czas, który teraz przeżywacie, możecie nazwać epoką spełniania się Bożych obietnic? Czym dzisiaj zdumiewacie się jako rodzice i małżonkowie? Czy Jezus jest znakiem podziału w waszej rodzinie i w waszym środowisku?

Różaniec. Piąta Tajemnica Radosna - Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Ewangelia według św. Łukasza 2,41-52

PRZYPOMNIENIE O WYMOGACH OJCA NIEBIESKIEGO

Wiele jest tajemnic w scenie znalezienia Jezusa w świątyni. Dlaczego dwunastoletni Jezus pozostał w świątyni jerozolimskiej, nie mówiąc o tym swoim Rodzicom? Dlaczego Oni nic nie rozumieli z Jego odpowiedzi i dlaczego Jezus – mimo że był Bogiem – był im poddany w Nazarecie?
Patrząc na Maryję, która wszystkie te sprawy rozważa w swoim sercu, uczmy się, jak kontemplować zbawczy plan Boga, uczmy się jak w pokorze serca urzeczywistniać postawę Jezusa posłusznego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że swym zachowaniem w świątyni jerozolimskiej pouczasz nas, że mamy być posłuszni Bogu i ludziom.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za samowolę naszych dzieci i za ich nieposłuszeństwo względem Ciebie i względem nas. Przepraszamy Cię za wszystkie ich odejścia i ucieczki z domu, bynajmniej nie do Twojej świątyni, ale do złych i niebezpiecznych miejsc.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy nie tylko napominali nasze dzieci, ale byśmy dawali im dobry przykład.

Modlitwa
Panie Jezu, zarówno Ty, jak i Twoja Matka oraz św. Józef, uczycie nas, rodziców, że do Boga nieraz idzie się drogą wielkiego wysiłku, często pokonując niejedną trudność. Ty wiesz, że mamy dobrą wolę, że staramy się o dobro naszych dzieci. Udziel nam sił, abyśmy umieli traktować nasze dzieci z szacunkiem, szczególnie wtedy, kiedy nas ranią i stają się przyczyną naszych zmartwień. Obyśmy zawsze pamiętali, że miłość Boga potrafi przywrócić potęgą swojej odkupieńczej łaski to wszystko, co było stracone. Amen.

Refleksja
Na drodze do Boga nie trzeba oglądać się jedynie na uczucia wobec ojca lub matki. Z zachowania się Jezusa wobec Maryi poznajemy, że miłość Boga jest wymagająca. Nie wyklucza ofiary, lecz przeciwnie: żąda jej. Kiedy urodziło się wasze dziecko, przypatrywaliście się mu, próbując zgadnąć, do kogo jest podobne. Nie wiedzieliście, jaką drogę wybierze. Być może jego wybór będzie wymagał od was ofiary. Zaufajcie Bogu, bo On chce dobra waszego dziecka.

POZOSTANIE W ŚWIĄTYNI I NAUKA O DOMU OJCA I JEGO SPRAWACH

Święto Paschy było okazją, aby dwunastoletni Jezus przyszedł do świątyni jerozolimskiej. Ta scena wprowadza nas w świat więzi Jezusa z Ojcem i poucza nas o tym, jak drugorzędną staje się Jego relacja z rodziną ziemską. Jezus postanawia pozostać w Jerozolimie, gdy Rodzice, Józef i Maryja, zdążają już do Galilei. Takie zachowanie pozwala nam odkryć sens posłannictwa Jezusa. Jego powołaniem jest objawiać ludziom Ojca i pełnić Jego wolę; umrzeć w Jerozolimie i powrócić do domu Ojca. Przez to bolesne wydarzenie Maryja zostaje przygotowana, by zrozumieć tajemnicę odkupienia. W poszukiwaniu i w odnalezieniu Syna zawarte jest odniesienie do tajemnicy paschalnej, kiedy to Jezus przez trzy dni pozostawał w grobie.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że możemy odnaleźć Cię tam, gdzie jest świątynia Boga, oraz dziękujemy Ci za wszystkich, którzy, gdy Cię utracili, szukali Cię i odnaleźli w świątyni, w otoczeniu ludzi zasłuchanych w Twoje słowa.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami mądre odpowiedzi naszych dzieci nie zadziwiają nas, iż Duch Święty może przez nie przemawiać, i że wydaje się nam, iż wszystko rozumiemy, choć nawet Maryja i Józef nie rozumieli tego, co im powiedziałeś.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli tak jak Maryja zgadzać się w życiu na ciemności wiary i przechowywać w głębi naszych serc Twoje słowa.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, napotykamy w życiu wiele trudności. Wiemy, że sami nie potrafimy ich rozwiązać, gdyż są one dla nas tajemnicą. Prosimy Cię, naucz nas żyć jak Maryja, ufając Tobie, krocząc odważnie drogą wiary, choć życie ma tak wiele tajemnic. Niech odnajdujemy światło, idąc za Tobą czy to w bólu, czy w radości. Amen.

Refleksja
Czy dzisiaj Jezus nie powiedziałby wam z wyrzutem: Czemuście Mnie szukali? Czy jako rodzice pomagamy dzieciom w szukaniu Jezusa? Czy staramy się pomóc innym w znalezieniu Boga? Jak rozumiecie prawdę, że można zgubić Boga?

Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Światła
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Bolesne
UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy