Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

Różaniec. Piąta Tajemnica Światła - Ustanowienie Najświętszej Eucharystii

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: ,,Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Ewangelia według św. Mateusza 26,26-28

ŚWIADECTWO MIŁOŚCI DO KOŃCA I POKARM DAJĄCY ŻYCIE WIECZNE

Eucharystia jest ofiarą i ucztą. Jest Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, równocześnie unaocznionymi w liturgii. Wieczerza celebrowana z Apostołami trwała całą noc i przebiegała według ustalonego rytuału. Spożywanie chleba nie kwaszonego przypominać miało o niewoli egipskiej, a picie wina, o obietnicy Ziemi Obiecanej. W błogosławieństwie chleba i kielicha wina tkwił kulminacyjny punkt uczty Paschalnej. Nad nimi Jezus odmówił dziękczynienie i powiedział: To jest Ciało moje, to jest moja Krew. Spożywać Chleb Eucharystyczny i pić kielich znaczy wchodzić w sakramentalną relację ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Wtedy człowiek napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały, godzi się na Jezusową logikę życia, śmierci i zmartwychwstania.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Twoim Ciele Mistycznym – w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła – zawsze obecne jest Twoje Boskie życie.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze odnosimy do siebie Twoje zaproszenie – Bierzcie i jedzcie! – gdy Ty pragniesz ugościć nas swoim Ciałem i Krwią Przymierza.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyśmy dbali o stan łaski uświęcającej, a uczestnicząc w Eucharystii, przystępowali do Stołu Pańskiego.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze wystrzegali się grzechu. Niech owocnie uczestniczymy w Eucharystii i niech często korzystamy z Twojego zaproszenia przyjęcia Ciebie do naszych serc. Rozbudzaj w nas chęć i gotowość służenia naszym bliźnim tak, abyś mógł powiedzieć o nas: To jest Ciało moje, gdy jako jedna wspólnota ożywieni będziemy Twoim duchem miłości braterskiej. Niech przyjmujących Twoje Ciało i Krew Duch Święty zespoli w jedno. Amen.

Refleksja
Człowiek spożywa pokarm, aby mógł żyć. Zasada ta odnosi się także i do duchowego Pokarmu danego nam przez Jezusa. Co czynicie, abyście Chrystusowe życie nie tylko posiadali, ale mieli je w obfitości? Jakie łaski odnajdujecie w Eucharystii dla waszej rodziny? W czym przejawia się troska o waszą świętość? Jak przeżywacie wasze zjednoczenie z Bogiem i jedność małżeńską?

SZCZYT WSZELKICH DÓBR TO TAJEMNICA ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM (Mk 14,12-25)

Papież Jan Paweł II naucza, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje Ciało daje życie ludziom. Dlatego Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On ogrom swej miłości. W pokornych znakach chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Krew, Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że człowiek jest ciałem i duszą i że oprócz ziemskiego pokarmu dajesz nam pokarm duchowy – Najświętszą Eucharystię.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za tych, którzy od rana do wieczora myślą, że ich bogiem jest jedynie brzuch; i tylko zabiegają o jedzenie i picie.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy Twoje życie nie tylko posiadali, ale mieli je w obfitości.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, byśmy, słuchając z uwagą i przyjmując Twoje słowo podczas Mszy świętej, przyjmowali też z największą czcią, będąc w stanie łaski uświęcającej, Twoje Ciało. Wiemy, że Ty zawsze objawiasz się między nami w Bożym słowie, w sakramentalnym Chlebie i w naszych braciach i siostrach. Uzdolnij nas do miłowania Ciebie i naszych bliźnich oraz powiększaj w nas Twą miłość. Amen.

Refleksja
Czy rozumiecie, że Kościół otrzymał od Chrystusa Najświętszą Eucharystię nie jako jeszcze jeden z cennych darów, ale jako dar największy? Jezus w tym dającym życie darze przekracza czas i jest w nim stale obecny. Czy wiecie, że przyjmując i adorując naszego Pana, zawsze czerpiecie z samego źródła łaski? Jak pielęgnujecie w sobie i w waszych dzieciach pragnienie Eucharystii? Czy pamiętacie, jak Jezus bardzo pragnął spożywać Paschę ze swymi uczniami?

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Chwalebne  Tajemnice Bolesne