Razem przed Panem (rok 2001)
 

Razem przed Panem (rok 2001)

1. piątek 03.08
Ewangelia św. Mateusza 13,54-58
Nie wątpić w Mistrza z Nazaretu

Brak wiary ludzi z Nazaretu – w rodzinnym mieście Jezusa – stał się przeszkodą do zdziałania w nim wielu cudów. Patrzący i słuchający Chrystusa ludzie „zbyt dobrze Go znali” i powątpiewali w Niego. Nie dostrzegli w Nim mocy danej Mu od Boga.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy lekceważą Ciebie, pomimo że jesteś tak blisko nich.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszych krewnych, sąsiadów i przyjaciół, za to, że mamy z nimi dobre powiązania, pozwalające nam na wzajemne poznanie się i szacunek.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszych nauczycieli i za najbliższe naszemu sercu osoby, za ich słowa i za poniesiony dla nas trud wychowawczy.

Prosimy Cię, aby nasza wiara w Ciebie opierała się na zaufaniu Twoim słowom zawsze mocnym i zdolnym przemieniać na lepsze nasze serca.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wychowawcy i nauczyciele przekazujący dzieciom i młodzieży wiedzę, zawsze uczyli je poszanowania Bożych praw oraz szacunku dla wszystkich ludzi.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nigdy nie gardzili dobrymi słowami i czynami ludzi, których, jak nam się wydaje, aż nadto dobrze znamy.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy w osobach i zdarzeniach, które nas spotykają, potrafili dostrzec Twoją bliskość.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie interesowali się Twoją nauką i by nie przechodzili obok niej obojętnie, a Twoi uczniowie aby odważnie świadczyli o niej swoim słowem i życiem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby w naszym umyśle i sercu nie pojawiało się nigdy niedowiarstwo i powątpiewanie w Twą świętość i zbawczą moc.

Prosimy Cię, aby ludzie z powodu braku wiary w Ciebie nie pozbawiali się cennego daru Twojej hojnej łaski.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w wierze pojmowali to, czego nasze oczy i uszy nie pojmują, patrząc i słuchając. Daj nam zatem duchowe rozumienie Ciebie i całego stworzenia.

Prosimy Cię, Panie Jezu, niech Twoje zbawcze słowo zawsze nas poucza, a Twoje Imię, niech będzie dla nas zawsze świętością i chlubą. Amen.

2. piątek 10.08
Ewangelia św. Jana 12,24-26
Ziarno wydające owoc

Bez śmierci nie ma życia, a bez obumierania nasienia nie ma wzrostu rośliny i jej owocu. Tak już jest w porządku naturalnym. Ziarno, wpadłszy w ziemię, obumiera, aby przynieść plon obfity. Gdyby tak się nie stało, samo pozostawione w ziemi, zmarnuje się. To prawo przyrody ma swe podobieństwo w życiu nadprzyrodzonym. Umieramy, aby móc żyć.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że śmierć i zmartwychwstanie Twoje przyniosły życie wieczne tym wszystkim, którzy uwierzyli i uwierzą w Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli dobrze, co znaczy „kochać swoje życie”. Zachowaj nas od egzystencji doczesnej zamkniętej w sobie i niepodatnej na jakąkolwiek ofiarę w imię Twoje.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o dobre zrozumienie Twoich słów, co znaczy „nienawidzić swego życia”. Niech zdystansujemy się wobec życia doczesnego jako jedynego celu naszych dążeń.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zachowywać Twoje przykazania; abyśmy naśladowali Ciebie i służyli innym nawet za cenę odrzucenia nas przez świat.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wspólnota z Tobą doprowadziła nas do pełnego udziału w Twojej chwale.

Prosimy Cię, Panie Jezu, niech wszyscy ci, którzy stracili najbliższych, ufają bezgranicznie Twemu słowu, że jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za małżonków i rodziców, którzy uczą swe dzieci o wielkości Boga i o przeznaczeniu człowieka dla nieba.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za trudną młodzież, aby z naszą pomocą wyrosła na wartościowych ludzi dla dobra Ojczyzny, społeczeństwa i wspólnoty Kościoła.

Prośmy Cię, Panie Jezu, aby ludzkie serca nie były głuche na Twój głos. Niech z wraz poszanowaniem Bożych praw powstaje miłosierniejszy i sprawiedliwszy świat.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za nasz wolny czas i za wspaniały dar wypoczynku w tym wakacyjnym miesiącu. Amen.

3. piątek 17.08
Ewangelia św. Mateusza 19,3-12
Małżeństwo – związek na całe życie

Nie istnieje inny związek, przez który człowiek mógłby tak głęboko wkroczyć w życie drugiej osoby, jak związek małżeński mężczyzny z kobietą. Został on ustanowiony przez Boga i podlega Jego ochronie. Strzegą go przykazania: Nie cudzołóż…, nie pożądaj…

Dziękujemy Ci, Panie Boże, że stworzyłeś człowieka na Swoje podobieństwo i że powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że widzimy, jak w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie urzeczywistnia się szczęście naszego życia.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych, których drogi życia poplątały się tak, że sami nie umieją się wyzwolić od złych układów i od grzesznych znajomości. Pomóż im rozplątać to, Panie, ofiarowując im swoją miłość i przyjaźń.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za przygotowującymi się do zawarcia małżeństwa, aby prawdziwa miłość i dobrze wyważona decyzja, rozstrzygały o ich przyszłym związku.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nie było w rodzinach krzywd dzieci, kobiet i mężczyzn, na skutek grzechów wzajemnej niezgody i egoizmu.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wiele osób rozeznających swą drogę życia i przygotowujących się do małżeństwa zrozumiało, że wolą Bożą jest, aby człowiek żył w rodzinie i aby nie był na świecie sam.

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, o odpowiedzialnych rodziców, którzy dobrze przygotują w swych rodzinach dzieci i młodzież, by te mogły być kiedyś dobrymi żonami, matkami, mężami i ojcami.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie pamiętali, że Bóg ich stworzył jako mężczyznę i kobietę, a różnice pomiędzy nimi są zamierzone i chciane przez Stwórcę, bo wypływają z Jego miłości i mądrości.

Prosimy Cię, Panie Jezu, chroń nasze rodziny przed kłamstwem, które rozpowszechnia się w świecie i karmi nas złem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, powróć tam, gdzie zawsze byłeś, a wyproszono Cię czy zagubiono. Nie odchodź też nigdy od nas, byśmy zawsze żyli w Twej obecności. Amen.

4. piątek 24.08
Ewangelia św. Jana 1,45-51
Samemu przekonać się do Jezusa

Filip powiedział swojemu przyjacielowi Natanaelowi o Jezusie i zaprosił go, aby osobiście poznał Pana. Natanael kochał prawdę, więc nie odrzucił tej propozycji. Szybko przybył, poznał Jezusa i odrzucił z serca swego pogardę do tego mieszkańca z Nazaretu. Jezus zaznaczył w rozmowie z nim, że w późniejszym czasie jeszcze więcej o Nim się dowie. Człowiek ten stał się uczniem Jezusa. My też kiedyś nie znaliśmy Go, ale On nas znał dobrze i powołał nas do Siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy tęsknią za prawdą i są gotowi do wyzbycia się swych uprzedzeń i opinii.

Dziękujemy Ci, za Twoich uczniów, którzy mówią nam o Tobie i zapraszają nas do przebywania z Tobą.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty sam wzbudzasz wiarę w człowieku i przekonujesz do Siebie uprzedzonych i wątpiących.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ci, którzy nie opowiedzieli się jeszcze za Tobą, umieli rozeznać zło i wyrzec się tego wszystkiego, co nie pozwala im przyjąć Ciebie i odważnie iść za Tobą.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli w naszym małżeństwie być czytelnym Twoim znakiem i potrafili innym mówić: Przyjdźcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że może tylko wyglądamy na ludzi porządnych i uczciwych, a w swoim sercu jesteśmy bardzo grzeszni.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że mimo iż nie znaliśmy Ciebie, Ty jednak nas znałeś. Bądź uwielbiony za wszystkich ludzi, którzy powiedzieli nam o Tobie, przede wszystkim za naszych rodziców i katechetów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za aniołów, których nam dajesz, aby nas strzegli, i za wszystkich ludzi, którzy otwartym sercem słuchają Twoich słów i którzy wielkodusznie poszli za Tobą.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie zwyczajne i nadzwyczajne znaki Twojej obecności w naszej rodzinie i w naszym małżeństwie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ewangelia przemienia ludzi i narody, że dociera do wszystkich zakątków świata, przynosi pokój, uszlachetnia obyczaje i kulturę. Amen.

5. piątek 31.08
Ewangelia św. Mateusza 25,1-13
Wezwanie do czujności

Za każdym światłem kroczy też ciemność. Nasza „lampa wiary” pali się, to znów gaśnie. Czasami brakuje nam „oleju rozsądku”; jesteśmy jak senne panny. Innym razem znów go posiadamy. Postawy rozsądnych panien i tych nierozsądnych są w nas. Raz dbamy o wszystko, innym razem zapominamy o najważniejszym. Jest w nas postawa czujności i jest też głupota. Oby Pan nas nie zaskoczył, a „lampa naszej wiary” nie zgasła na wieczność.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za brak wiary i miłości w naszych rodzinach i za to, co osłabia i rozbija naszą więź z Tobą i więzi między nami.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dostrzegali nie tylko teraźniejszość, ale myśleli też o spotkaniu z Tobą i podejmowali odpowiednie kroki, aby się na nie przygotować.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami myślimy, że jesteśmy obserwatorami Twego weselnego orszaku, zamiast pamiętać i wiedzieć, że jesteśmy jego uczestnikami.

Przepraszamy Cię, Panie, że tak mało w nas wytrwałości, sumienności w spełnianiu naszych obowiązków religijnych, rodzinnych i zawodowych.

Prosimy Cię, Jezu, niech okazujemy stałą troskę o Ciebie, o naszych bliźnich i wybacz nam każde zaniedbane dobro. Uświęcaj nasze codzienne życie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dobrze wykorzystali dany nam czas i stawali się lepszymi ludźmi.

Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy strzegli w naszych rodzinach wiary
i byśmy potrafili zadbać w nich o uświęcającą nasze życie Twoją łaskę.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie ulegli pokusie rezygnacji, obojętności i zwątpienia. Niech w naszych mrokach zapali się Twoje światło.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o trzeźwość w nasz rodzinach i o wytrwanie w dobrych postanowieniach.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś zechciał nagrodzić nas na sądzie ostatecznym za nasze dobre uczynki i żebyś był dla nas miłosierny.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszyli w drogę do sanktuariów Twej ziemskiej Matki. Amen.