Razem przed Panem (rok 2001)
 

Razem przed Panem (rok 2001)

1.piątek 02. 11
Ewangelia św. Łukasza 23,44-53; 24,1-6
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

Jezus w godzinie swej śmierci i opuszczenia przez Boga i ludzi został pozbawiony wszystkiego, ale oddał siebie w ręce Boga Ojca, którego kochał ponad wszystko. Jemu powierzył swe istnienie. Nie tylko życie Jezusa, ale i śmierć były aktem wiary. Umarł, ufając Ojcu, że będzie żył na wieki. Skłoniwszy głowę oddał ducha; nie zabrano Mu go, ale oddał go Ojcu dobrowolnie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że powierzając swego ducha Bogu Ojcu, ostatecznie wypełniłeś to, co napisano o Tobie w Prawie, u proroków i w psalmach.

Dziękujemy Ci, że jako chrześcijanie możemy głosić każdym tchnieniem swego życia, a nawet poprzez śmierć, że Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy ufali Twemu słowu, przez które głosisz życie wieczne, i abyśmy byli przekonani, że życie to już w nas trwa. Niech całe nasze życie będzie Twoją chwałą.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkich, którzy przed pójściem na spoczynek odmawiają modlitwę: W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Niech śpią spokojnie pod Twoją opieką, a rano niech się obudzą, by chwalić Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, w dniu wspomnienia Wiernych Zmarłych, abyś ich wszystkich przyjął do chwały nieba i byś pozwolił im oglądać Twe Boskie Oblicze przez całą wieczność.

Prosimy Cię, Panie Jezu, udziel naszym rodzicom, przyjaciołom i wszystkim bliskim zmarłym chwały zmartwychwstania i spraw, abyśmy i my stali się uczestnikami ich szczęścia.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie ciężko chorzy nie decydowali się na eutanazję, ale by odważnie przyjęli swój los zgodnie z Twoją wolą.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludzi szukających Ciebie, aby nigdy nie ustawali i nie bali się trudu poszukiwania Ciebie. Tych zaś, którzy nie szukają Ciebie, niech ogarnie bojaźń Boża.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy znajdowali Ciebie w naszych potrzebujących braciach i siostrach. Daj nam jednego ducha, byśmy wspólnie karmili się słowem Bożym i Eucharystią.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich diakonów, kapłanów, biskupów i za papieża, którzy w Twoim Kościele przypominają nam prawdę o Twoim zmartwychwstaniu. Amen.

2. piątek 09. 11
Ewangelia wg św. Jana 2,13-22
Gorliwość o sprawy Boże

Jezus wypędził ze świątyni jerozolimskiej ludzi, którzy znieważali to poświęcone Bogu miejsce. Chciał, aby pozostało ono domem modlitwy. Każda świątynia taką pozostanie, dopóki ludzie będą się w niej modlić, a nie targować się z Bogiem i między sobą. Zawsze, kiedy się modlimy, wypędzamy z naszego serca wszelkie kupczenie, a z naszych świątyń – kupczących.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za wszelkie wyceny duchowych posług w świątyniach, które są źródłem zysku i niczym więcej, oraz za tych, którzy się ich domagają, a nie służą Bogu i ludziom bezinteresownie i z oddaniem.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystkie sytuacje, w których źli ludzie okradają i niszczą świątynie, nie szanując ich świętości i dostojeństwa oraz majestatu Boga.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami Twoich świętych traktujemy jak ekspedientów, którzy nas obsłużą za niewielką opłatą – za ofiarowaną im świeczkę, bukiet kwiatów i chwilę klęczenia przed ich figurą lub obrazem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze dbali o nasze serca i o nasze świątynie i byśmy potrafili odnaleźć w nich Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, w intencji wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, którzy przyczyniają się do utrzymania i powstawania w naszej Ojczyźnie nowych świątyń, abyś wynagrodził ich hojność i dobroć.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o tych chrześcijan, którzy nie mogą swobodnie wielbić Boga w swoich świątyniach; o tych, którzy są prześladowani i nie mogą odzyskać swych świątyń i gromadzić się w nich w Twoje Imię.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie nie stracili wrażliwości na Twoją świętość. Niech z naszych rodzin nie znikną modlitwa i miłość, a zbyt wiele trosk niech nie przysłania nam Ciebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie Twoje porządki czynione w naszych sercach; za przypominanie nam, że jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży w nas mieszka.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za te sytuacje w naszym życiu, które wymagały Twojego bicza – nie tylko tego skręconego ze sznurków. Amen.

3. piątek 16. 11
Ewangelia wg św. Łukasza 17,26-37
Dzień Syna Człowieczego

W czasach Noego ludzie nie żyli dobrze; zapomnieli o Bogu i byli zupełnie zaskoczeni, kiedy On zesłał na nich potop. Sąd Boży wydaje się ludziom niegodziwym bardzo odległy, ale on nadchodzi nieuchronnie, tak jak nieuchronnie nadchodzi śmierć. Żyć mądrze, znaczy pamiętać o dniu, w którym Jezus wezwie nas do Siebie i przyjdzie po nas. Codziennie podejmujemy różne decyzje i dokonujemy rozmaitych wyborów. One już teraz rzutują na naszą teraźniejszość i przyszłość, która będzie z Bogiem lub bez Niego.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za zmarnowany czas i za to, że wstydzimy się niektórych naszych decyzji i czynów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie chwile, z których jesteśmy dumni i w których byliśmy szczęśliwi, oraz wielbimy Cię za to, że nam je dałeś i że mogliśmy się nimi cieszyć.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszym życiu małżeńskim umieli łączyć wzajemną miłość, życzliwość, dobroć, pobożność i pracowitość.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze liczyli się z tym, że przyjdziesz po nas, gdy będziemy pochłonięci sprawami naszej codzienności. Spraw, abyśmy pośród nich nie zapominali o Tobie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli mądrze tracić nasze życie w dawaniu go bliźnim, aby móc je na nowo zachować.

Prosimy Cię, Jezu, aby ludzie traktowali swe nawrócenie jako sprawę niezwykle ważną i nie odkładali go na jutro.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy potrafili szerzyć Twoje Królestwo w nas i wokół nas mimo przeszkód, na jakie natrafiamy.

Prosimy Cię, abyśmy nie myśleli jak faryzeusze, że kara przeznaczona jest dla innych, ale byśmy starali się zrozumieć prawo Bożego sądu.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie byli ciekawi i nie spekulowali, kiedy, w jaki sposób i gdzie nastąpi Twój sąd. Takie pytania mogą tylko odwracać naszą uwagę od tego, co najistotniejsze – że Syn Człowieczy przyjdzie, a Jego Królestwo jest wśród nas!

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za obietnicę Twego ponownego objawienia się wśród nas przy końcu czasów – za pełnię zbawienia i za Twój sprawiedliwy sąd. Amen.

4. piątek 23. 11
Ewangelia wg św. Łukasza 19,45-48
Mój dom – domem modlitwy

W lipcowej powodzi wiele rodzin straciło swój dobytek; byli i tacy, którzy stracili nawet dom rodzinny i przeżyli wielką tragedię. Ale dom to przede wszystkim wspólnota osób, ludzi sobie najbliższych. Tyle uczuć i wspomnień kojarzy się nam z domem. Dlatego lepiej możemy zrozumieć słowa Jezusa o świątyni jako o domu modlitwy, bo w nim oddaje się Bogu chwałę, dziękuje się za doznane dobrodziejstwa i prosi się o potrzebne łaski.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że naszą obecność we wspólnocie Kościoła nie zawsze przeżywamy jako obecność w jednym domu, w rodzinie, we wspólnocie braci i sióstr przy miłującym nas Ojcu, gdzie Ty jesteś naszym bratem.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że i dzisiaj są w świecie ludzie, którzy chcą przyprawić o śmierć tych, którzy nauczają o Bogu.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że nauczałeś codziennie w świątyni – w domu Twego Ojca; dziękujemy za pobożny lud, który słuchał Cię z zapartym tchem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w świątyni jerozolimskiej zachowałeś się jako jedyny Pan tego miejsca, że codziennie odważnie kierowałeś swą naukę do całego ludu.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za Kościół, który jest domem Bożym i miejscem spotkania z Ojcem i z braćmi w wierze.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoje pub-liczne nauczanie w świątyni. Prosimy Cię, abyśmy byli ludźmi odważnymi, głosząc Królestwo Boże. Daj, abyśmy nigdy nie wstydzili się tego, kim jesteś-my i komu służymy.

Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za dzieło uświęcenia, jakiego już w nas dokonałeś.

Prosimy Cię, aby wielu ludzi z ochotą i z potrzeby serca odwiedzało miejs-ca święte w naszej Ojczyźnie, a wielu turystów by wracało ubogaconych ich pięknem i obecnym w nich blaskiem świętości Boga.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli należycie odpowiedzieć na Twoje żądanie, aby Boga czcić i oddać się Mu całkowicie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy wszystko, co podejmujemy w życiu, czynili dla większej czci i chwały Boga oraz dla zbawienia ludzi. Amen.

5. piątek 30. 11
Ewangelia św. Mateusza 4,18-22
Gdy oświeca łaska Boża

Jezus, zobaczywszy Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana – braci zajętych sprawami codziennego życia, wcale ich nie pozdrowił, nie życzył im powodzenia w pracy, ale kazał iść za Sobą i zapewnił ich, że nadal pozostaną rybakami, ale rybakami ludzi. Opuś-cić łódź i ojca to coś więcej niż zostawić naprawianie sieci. Ważne jest to, że powołani całkowicie zaufali Panu i byli gotowi słuchać Jego słów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że także małżonkom zostało powierzone zadanie dawania świadectwa o Chrystusie i że jest On obecny w ich życiu, a Bóg objawia się światu także przez ich związek.

Dziękujemy Ci, że błogosławisz związek mężczyzny i kobiety, którzy postanowili żyć razem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że małżonkowie otrzymują od Boga dar wzajemnej miłości i że chcą o niej odważnie świadczyć w świecie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że szukasz nas, gdy zbłądzimy, i nie dajesz nam pogrążyć się w grzechach i iluzjach, w naszym dobrym mniemaniu o sobie.

Dziękujemy Ci, że zaprosiłeś wielu młodych ludzi do pójścia za Tobą.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że powołałeś apostołów, którzy pozostawili swoje zajęcia i bliskich i natychmiast poszli za Tobą.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, że w małżeństwie z dwóch różnych pomys-łów na życie powstaje jeden program. Pomóż nam każde zło pokonać w nas siłą dobra.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o ludzi odważnych, aby z hojnością odpowiadali na Twoje wezwanie, które do nich skierowałeś; i aby poszli za Tobą, nie odkładając tej decyzji na później.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś kształtował nasze serca i umysły i działał w nich według zamysłu Boga Ojca. Posyłaj do nas Ducha Świętego, który niech dokona w nas wielkich rzeczy.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasza rodzina znalazła odpowiedni czas i sposób na to, aby zjednoczyć się we wspólnej modlitwie.

Chryste, wieczny Kapłanie, Ty obdarzyłeś swój lud godnością świętego kapłaństwa; spraw, abyśmy zawsze składali duchowe ofiary miłe Bogu. Amen.