Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Piąta Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!” A cały lud odpowiedział: „Niech tak będzie!”

Księga Judyty 15,9-10

BYĆ KRÓLOWĄ I NAJDOSKONALSZĄ SŁUŻEBNICĄ PANA I LUDZI

Królowa Nieba i Ziemi to ulubiony tytuł przypisywany przez wiernych Maryi. Wyraża on prawdę religijną i oznacza, że w Królestwie Boga Maryja zajmuje pośród aniołów i świętych miejsce wyjątkowe: tuż obok swego Syna – Chrystusa Króla. W niebie czczą Ją wszyscy mieszkańcy, a na ziemi oddaje Jej chwałę wierny lud Kościoła, który Ona otacza swą matczyną opieką. Przywilej pełni łaski, jakim się cieszy Maryja, wynosi Ją ponad całą ludzkość nie po to, by Ją od nas oddalić, lecz przeciwnie, by była nam jak najbliższa. Maryja jest pierwszą wśród odkupionych i dlatego owoc odkupienia jaśnieje w Niej najwspanialszym blaskiem.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za Maryję, która mimo iż pochodziła z grzesznego rodu Adama, została wybrana przez Boga na Matkę Odkupiciela.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że często nie słuchamy Twego słowa i nie zachowujemy go w sercu.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wielbić Boga za wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił Maryi, i abyśmy naśladowali Jej wiarę.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą wiarę w macierzyńską rolę Maryi względem nas i całego Kościoła świętego. Od dawna nazywamy Ją Orędowniczką, Wspomożycielką i Pośredniczką i nadal pragniemy tak do Niej się zwracać. Wiemy, że Królowa Nieba i Ziemi wstawia się za wszystkimi potrzebującymi Bożej łaski. Dobry Ojcze, przyjmij nasze podziękowanie za to, że Maryja jest naszą Matką i Królową naszego Narodu. Amen.

Refleksja
Postarajcie się dostrzec, że w tajemnicy ukoronowania Maryi zawiera się Jej zobowiązanie do pomagania ludziom w dojściu do zbawienia. Czy zdaj ecie sobie sprawę, że ukoronowanie Maryi przypomina, że bycie rodzicem nigdy się nie kończy i rozciąga się na następne pokolenia, sięga poza ten świat? Co zrobicie, aby wzmocnić wasze oddanie się Bogu i dzieciom? Czy wobec waszych dzieci jesteście czytelnymi świadkami waszej wiary?

WYNIESIONA PONAD LUDZI I ANIOŁÓW, UWIEŃCZONA CZCIĄ I CHWAŁĄ (Ap 12,1; Ps 45,10)

Udział Maryi był wyjątkowy w dziele odkupienia człowieka. Wzięta do nieba uczestniczy we władzy Syna i przyczynia się do wzrostu łaski i Królestwa Bożego w świecie. Służebnica Pańska została ukoronowana w niebie na Królową Nieba, ale także na Królową Ziemi, aby móc doskonalej służyć sprawie zbawienia człowieka. Ona przez wiarę najlepiej przyjęła Królestwo Boże w osobie Syna. Będąc pełna łaski, radykalnie przeciwstawiła się grzechowi i złu, a także dała przykład wytrwałej służby drugiemu człowiekowi. Nic więc dziwnego, że na Jej skronie Bóg włożył koronę. Ten królewski symbol wyraża też Jej służbę i troskę o poddanych Jej ludzi oraz wstawiennictwo za nimi u Syna. Królowanie Maryi jest powszechne i rozciąga się wszędzie tam, gdzie rozciąga się królowanie Jej Syna.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że wywyższyłeś Maryję ponad wszystkie stworzenia, i że Ona wspiera dziś zwiastunów Ewangelii.
⁂ Przepraszamy Cię, Boże, za to, że Twoich słów nie rozważamy z taką miłością i wiarą, jak czyniła to Maryja.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, za wstawiennictwem Twej Matki wziętej do nieba i tam ukoronowanej, dodaj nam sił, gdy przyjdą na nas utrapienia.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty jesteś Stwórcą i źródłem zbawienia, spraw, abyśmy codziennie pilnie pracowali dla dobra bliźnich i dla Twojej chwały. Zwróć całe nasze życie ku chwale Twojego majestatu i uwielbieniu Matki Twojego Syna. Daj nam łaskę, abyśmy mogli dojść do niebieskiej ojczyzny i wraz z Królową Nieba i Ziemi wielbić Ciebie wdzięcznym sercem. Amen.

Refleksja
W ikonografii chrześcijańskiej koronacja Maryi w niebie to obrazowe wyrażenie wiary w Jej królewską godność. Korona i berło są symbolami oznaczającymi współpanowanie Maryi w niebie i na ziemi. Często w sztuce sakralnej przedstawia się Maryję koronowaną przez Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego, który unosi się nad Jej koroną w postaci gołębicy – to wyobrażenie jest wyrazem czci dla Trójcy Świętej! Czy pamiętacie o święcie Najświętszej Maryi Panny Królowej, obchodzonym w oktawie wniebowzięcia w dniu 22 sierpnia?

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Chwalebne 

 

Jeżeli mieliście doświadczenie jakby „słabej modlitwy”, odklepanego Różańca, zaznaliście monotonii powtarzanych „zdrowasiek”, a nawet gubiliście wiodącą myśl rozważanych tajemnic, nie zniechęcajcie się. Módlcie się Różańcem, a Duch Święty wesprze tę modlitwę i dane Wam będzie zasmakować bliskości Pana i Jego miłości.