Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Trzecia Tajemnica Chwalebna - Uroczyste zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im tez języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (…) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem:,,Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. (…) I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Dzieje Apostolskie 2,1-21

GDY SKUTECZNIE DZIAŁA TCHNIENIE UŚWIĘCICIELA I NAJMILSZEGO Z GOŚCI

Bóg jest odwiecznym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzecia Osoba Boska istniała zawsze. Szczepan powołał się na tę prawdę i przed Sanhedrynem oskarżył Żydów, że w ciągu całej swej historii przeciwstawiali się Duchowi Świętemu. Jego zesłanie było najważniejszym dniem dla wspólnoty powstającego Kościoła. W Zielone Święta wydarzyło się coś wyjątkowego. Od tamtej chwili Duch Święty udziela Kościołowi rad w ważnych sprawach, powierza mu zadania ewangelizacji, prowadzi apostołów i misjonarzy, wybiera i ustanawia odpowiednich pasterzy oraz uświęca lud Boży. Dodaje też odwagi, mądrości i mocy w przezwyciężaniu przeciwności. Od tamtej chwili Kościół odważnie wypełnia swą misję ewangelizacyjną.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za zesłanie Ducha Świętego Kościołowi, gdy w Wieczerniku czuwał on na modlitwie wraz z Maryją.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że nie zawsze jesteśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, wspieraj tych, którzy pomagają młodzieży przygotować się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech Duch Święty udoskonala w nas rozpoczęte dzieło zbawcze, a nasza modlitwa niech będzie wytrwała. Wzmocnij w nas umiłowanie prawdy i gotowość do służenia bliźnim. Duchu Święty, oświecaj każdego z nas, abyśmy wzrastali w wolności dzieci Bożych, umocnieni Twoimi łaskami i charyzmatami. Wlewaj w nasze serca miłość i daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, jak wzniosłe są tajemnice Boże. Udzielaj nam daru rozumu, abyśmy owocnie wnikali w prawdy wiary. Niech na naszej drodze do zbawienia towarzyszy nam dar rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Amen.

Refleksja
Czy pamiętacie, że Duch Święty przychodzi z pomocą tym, którzy nie umieją się modlić? Postarajcie się zaobserwować w was Jego działanie. W strapieniu nie zapominajcie, że jest On Pocieszycielem i może wlać w wasze serca pokój i radość. Kiedy zauważycie oznaki wzrostu w wierze waszych dzieci, cieszcie się i bądźcie Bogu wdzięczni.

GDY OTWIERAJĄ SIĘ DRZWI, WIEJE GWAŁTOWNY WIATR I PŁONIE OGIEŃ

Zesłanie Ducha Świętego symbolizowały dwa znaki: wiatru i ognia. Nie da się zatrzymać wiatru, podobnie jak nie da się ujarzmić ognia; ma on tendencję do rozprzestrzeniania się i ma potrójne działanie: oczyszcza, ogrzewa i oświeca. Zesłanie Ducha Świętego było dla rodzącego się Kościoła najważniejszym wydarzeniem: Apostołowie i uczniowie Chrystusa wyszli z ukrycia, aby świadczyć o Chrystusie, aby stawić czoła światu.

⁂ Dziękujemy Ci, Boże, że przez Ducha Świętego wspomagasz Kościół w dziele głoszenia Ewangelii oraz uświęcasz Lud Boży i dodajesz mu odwagi, mądrości i mocy do przezwyciężania przeciwności.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za tych, którzy wzbraniają się przyjęcia darów Ducha Świętego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, aby młodzi ludzie umieli pojąć i przyjąć prawdę, że Pięćdziesiątnica i dary Ducha Świętego są i dla nich.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Duch Święty, który dał Apostołom moc do odważnego świadczenia o Jezusie, udoskonalił naszą modlitwę. Spraw, aby ludzie odkryli tajemnicę Twego miłosierdzia i ochoczo poddali swe serca i umysły działaniu Ducha Świętego. Amen.

Refleksja
Czy liczycie tylko na siebie, czy uwzględniacie w waszym życiu działanie i pomoc Ducha Świętego, który może pokonać wszelkie przeszkody? Jaka jest wasza wzajemna więź i wasza relacja z Bogiem? Czy modlicie się o dary Ducha Świętego?