Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

 

Różaniec. Druga Tajemnica Bolesna - Biczowanie niewinnego Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.

Ewangelia według św. Jana 19,1

Z OPASKĄ NA BIODRACH I W OTOCZENIU SIEPACZY Z BICZAMI

W Ewangelii według św. Marka i św. Mateusza biczowanie Jezusa nie było zwykłą karą poprawczą, jaką znało prawo żydowskie, lecz było karą opartą o prawodawstwo rzymskie, bezpośrednio poprzedzającą ukrzyżowanie.
Narzędziem biczowania był krótki kij, do którego przymocowane były rzemienie, zakończone kulkami z ołowiu, haczykami lub ostrymi kawałkami kości. Pana Jezusa ukarano tak, jak karano niewolnika. Zdjęto szaty i przywiązano Go za przeguby rąk do niskiego słupa tak, by stał pochylony z wygiętym grzbietem. Uderzenia wdzierały się w skórę, nierzadko odsłaniając kości. Ich liczba była pozostawiona decyzji sędziego lub samowoli egzekutorów.
Św. Łukasz i św. Jan włączają karę biczowania Jezusa w tok Jego procesu i podkreślają, że była to kara, po której miało nastąpić uwolnienie. Jednak podburzony tłum zażądał od Piłata skazania Jezusa na śmierć.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za polską tradycję Gorzkich żali i za wypowiedziane tam słowa Matki Bolesnej: Ach, widzę Syna mojego przy słupie obnażonego, rózgami sieczonego.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie byliśmy wolni od szantażu, wymuszającego może czyjeś złe zachowanie wobec bliźnich.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie znieważali Ciebie w niewinnie cierpiących braciach i pamiętali, że wolność bez miłości zawsze zwraca się przeciwko człowiekowi.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus poprzez biczowanie na oczach wielu został poniżony, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Daj nam zrozumieć, że kara ta spadła na Niego za grzechy wszystkich ludzi i okazała się być zbawienną dla nas. Prosimy Cię, abyśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy odkupieni Jezusową krwią i przeznaczeni do Królestwa Jego chwały. Amen.

Refleksja
Co zrobiliście, kiedy zostaliście przez kogoś poniżeni? Czy obmyślaliście inteligentną ripostę, która poniżyłaby tę osobę? A może wróciliście do domu i obiecaliście sobie, że nigdy i nikogo nie potraktujecie tak, jak sami zostaliście potraktowani?

BÓL ZADANY JEZUSOWI I JEGO HEROICZNA MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH LUDZI (Mk 15,15)

Wydanie przez Piłata na chłostę niewinnego Jezusa miało być aktem litości, aby nie skazać Go na krzyż, a okazało się być dodatkowym cierpieniem dla Pana. Bóg-Człowiek został przywiązany do kolumny, a Jego plecy okrutnie zsieczono rózgami, których metalowe końcówki poszarpały ciało Skazańca. Najpiękniejszy z synów ludzkich (Ps 44,3) zostaje wzgardzony i odepchnięty przez ludzi (Iz 53,3).
Przez swoje wcielenie Jezus został podarowany przez Boga ludziom jako dar dla ich ocalenia. Teraz w ich rękach ten Najświętszy Dar jest niszczony. Książę pokoju stoi przed żądnym Jego śmierci tłumem. Jest pokryty strużkami krwi niczym jedna wielka rana, wystawiony na pośmiewisko: Oto człowiek!

⁂ X Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że zniosłeś w pokorze wszystkie rany wielkiego okrucieństwa, jakie ludzie zadali Ci z zawiści.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że lud wybrał Barabasza zamiast Ciebie i że nam zdarzają się równie tragiczne wybory.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uczyli się od Ciebie, jak przyjmować z pokorą i miłością to, co ludzie dają nam z nienawiścią i wzgardą.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, jak wielka była cena naszego odkupienia, dokonanego przez Twojego Syna. Jak ogromną miłością do Ciebie i do nas płonęło Jego Serce, skoro przyjął to wszystko, co zgotowali Mu ludzie, i poniósł w akcie ofiary na krzyż. Panie Jezu, prosimy z pokorą, oddal od nas grzech i egoizm oraz wzmocnij naszą wiarę tak, abyśmy byli dobrymi Twoimi świadkami dzisiaj. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że przez grzech człowiek staje się jakby nierozpoznawalny, bo tak szpeci on jego duszę i oblicze dziecka Bożego? Gdy w rozmowie z bliźnimi używacie słowa „złoczyńcy”, czy zdarzyło się wam odnosić je kiedyś do siebie? Czy modlicie się za sędziów i więźniów? Jak wasz głos przyczynia się do uwolnienia od kary niewinnego? Czy nie dajecie wymijających odpowiedzi i czy nie podejmujecie dyskusji zastępczej lub nie szukacie wymówek, gdy powinniście zdecydowanie zaświadczyć o prawdzie?