Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

 

Różaniec. Czwarta Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Ewangelia według św. Łukasza 2,22-35

ZACHOWANIE PRAWA JEST OFIARĄ Z WOLNOŚCI

Maryja i Józef zachowują Prawo, podporządkowują się mu. My również mamy obowiązek zachowywać Boże prawa. Zawsze, kiedy je łamiemy, ponosimy szkodę na duszy i na ciele. Dziecię Jezus zaniesione do świątyni i oddane Panu przypomina, że nie trzeba czekać na inne chwile, które niewątpliwie nadejdą, tylko zaraz ofiarować Panu Bogu to, co ma się najlepszego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Maryję, która w ciszy swego serca przygotowała ofiarę ze swego Syna i złożyła siebie razem z Nim nie tylko w świątyni jerozolimskiej, ale i na Kalwarii.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami nie widzimy w Tobie światła, które oświetla drogę naszego życia. Przepraszamy Cię za te chwile, w których żyliśmy w ciemnościach grzechu.
⁂ Prosimy Cię w intencji rodziców, którzy płaczą po stracie swych dzieci; udziel im siły, aby swe cierpienie umieli ofiarować Bogu.

Modlitwa
Panie Boże, pomóż nam zrozumieć, że nawet boleść, która nas spotyka, znajduje się w Twoich planach i ma dla nas znaczenie zbawcze, że pro-wadzi nas do szczęścia w niebie. Spraw, aby rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi pomogło nam głębiej zrozumieć istotę naszej wiary. Amen.

Refleksja
Maryja ofiarowała Jezusa Bogu – i to jest radość poświęcenia – przez to jest bliska każdemu człowiekowi, a w sposób szczególny małżonkom. Najprawdopodobniej dzień, w którym ochrzciliście swoje dziecko i nadaliście mu imię, był najuroczystszym dniem w waszym życiu. Żywiliście nadzieję, że wasze dziecko pozna Boga, pokocha Go i będzie Mu wiernie służyć w Kościele. Pamiętajcie, że gdziekolwiek są teraz wasze dzieci – w ich wędrówce wiary – Bóg ich zawsze kocha i daje im szansę powrotu.

DZIECIĘ OFIAROWANE BOGU OBJAWIA SWE PRZEZNACZENIE

Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza: Poświęcicie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego (Wj 13,1-2). W tym starotestamentowym nakazie wyrażało się przekonanie, że wszystko jest darem Boga i musi do Niego powrócić. Maryja i Józef, ofiarujący Jezusa w świątyni jerozolimskiej, oddają Go Bogu. Wypełniając nakaz Prawa, przyczyniają się do tego, że dorosły Jezus najdoskonalej odczyta ducha Prawa i pozostanie niezależnym wobec niego. On, gdy dorośnie, sam będzie prawdziwą ofiarą i poświęceniem. Ofiarowane dwa gołębie były znakiem ubogiego życia Jego Rodziców, później zaś gołąb stał się symbolem obecności Ducha Świętego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za prawego i pobożnego Symeona, który wyczekiwał pociechy Izraela, oraz za prorokinię Annę, która w postach i modlitwie żyła dla chwały Boga, nie rozstając się ze świątynią.
⁂ Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że nie umiemy doświadczać radości ze spotkania z Tobą i że nie prosimy gorliwie – już teraz – abyś obdarzył nas pokojem w wieczności, jak prosił Cię o to Symeon.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, o pragnienie zbawczego spotkania z Tobą, aby Duch Święty wzbudził je w nas, napełniając serca nasze pokojem i ufnością.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy byli ludźmi sprawiedliwymi jak starzec Symeon i pobożna wdowa, prorokini Anna. Spraw, abyśmy z szacunkiem przyjmowali Cię do naszych serc i abyśmy mówili o Tobie wszystkim wyczekującym prawdziwego pocieszenia. Niech Twoje światło oświeca dziś wszystkie narody, aby dostrzegły nadzieję zbawienia. Maryjo, naucz nas poddania się woli Boga i otwarcia się na Jego słowo. Amen.

Refleksja
Przypomnijcie sobie, jak zostały nagrodzone wasza cierpliwość i wierność w ufnym oczekiwaniu. Czy czas, który teraz przeżywacie, możecie nazwać epoką spełniania się Bożych obietnic? Czym dzisiaj zdumiewacie się jako rodzice i małżonkowie? Czy Jezus jest znakiem podziału w waszej rodzinie i w waszym środowisku?