Razem przed Panem (rok 2002)
 

Razem przed Panem (rok 2002)

1. piątek – 1 marca
Ewangelia według św. Marka 21,33-46
Niebezpieczna misja Jedynego Syna

Pan Jezus przez tę przypowieść poucza nas, że uczynił nas zarządcami swojej winnicy, czyli naszego życia, i że chce, abyśmy we właściwym czasie przynieśli Mu dobre plony. Oczekuje od nas mądrego postępowania i wciąż nas napomina – poprzez wydarzenia i osoby, które spotykamy, oraz poprzez słowo, które do nas kieruje – abyśmy nie marnowali daru życia i czasu, które od Niego otrzymaliśmy.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze respektowaliśmy w naszej rodzinie Twoje Boskie prawa, chociaż szczerze pragniemy, abyś to Ty był jej Głową.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za lekceważenie naszych małych niewierności w życiu codziennym, co prowadzi nas do większych upadków.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że mimo odrzucenia Cię przez Twój naród, Ty – poprzez śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie – stałeś się kamieniem węgielnym dla nowego Ludu Bożego.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że w każdym pokoleniu posyłasz światu swoje sługi – świętych i błogosławionych, którzy przynoszą Ci wspaniałe owoce, zrodzone z miłości do Ciebie i do bliźnich.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że pokochaliśmy się i że dałeś nam siebie nawzajem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o wielką żarliwość w wypełnianiu naszego małżeńskiego powołania i o to, abyśmy zadbali o wszystko, co jest konieczne do naszego wzrostu i owocowania.

Prosimy Cię, daj nam odwagę do dzielenia się w małżeństwie naszymi uczuciami, pragnieniami i troskami.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nieporozumienia w naszym małżeństwie nie dzieliły nas i abyśmy zawsze mieli wolę porozumiewania się i przebaczania sobie nawzajem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, umacniaj naszą miłość wzajemną i spraw, aby spotkania z Tobą pomagały nam w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym i zawodowym.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, jesteśmy szczęśliwi, że możemy kochać się nawzajem i nasze dzieci w pobłogosławionym przez Ciebie związku małżeńskim. Ofiarujemy Ci siłę naszej miłości oraz lata świadczenia o naszym powołaniu. Przyjmij to, Boże, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

2. piątek – 8 marca
Ewangelia według św. Marka 12,28-34
Miłość prawem życia

Dobrze, jeśli ludzie pytają o rzeczy najważniejsze i gdy zwracają się z tym do Jezusa. Wezwanie słuchaj przypomina nam, że Bóg ciągle do nas przemawia i że wciąż mamy odkrywać Jego wolę. On zawsze kocha i chce być kochany. Jemu należy się miłość, ale nie możemy odmówić jej i naszym bliźnim. Miłujemy Boga całym sobą, kiedy zachowujemy Jego przykazania i ofiarowujemy Mu to, co wcześniej On sam nam dał.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że coś buntuje się w nas, gdy nakazujesz nam miłować człowieka, który może nas pozbawić dobrego imienia, pokoju, z trudem zdobytego mienia, a nawet życia.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że Twój nakaz miłowania Boga i bliźniego nie zawsze traktujemy z należną powagą, bo wiele o miłości mówimy, oglądamy o niej filmy, a tak mało jest jej w naszych czynach.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Twoja Miłość rozlana jest w sercach naszych i że żądasz od nas wiele, abyś mógł dać nam jeszcze więcej.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za zrozumienie, że najbardziej wolny jest ten, kto z miłości do Ciebie i do bliźnich pozwolił związać swoje serce.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że miłość Boga i miłość człowieka są nierozdzielne i że jedna nie ostoi się bez drugiej.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludźmi, którzy nie mają pracy lub są pozbawieni należytego wynagrodzenia za pracę, aby otaczano ich szacunkiem. Wlej w ich serca nadzieję i poczucie, że są potrzebni Bogu i ludziom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszych rodzinach, w społeczeństwie i w świecie zachowywali prawa Boże i abyśmy zachowali godność dzieci Bożych.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za tymi, których trudno nam zaakceptować, oraz o uzdrowienie relacji w naszych rodzinach, aby świadczyły one o naszej chrześcijańskiej dojrzałości.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, zrozumieliśmy, że miłość jest więcej warta niż wszystkie całopalenia i ofiary, bo nic nie może się równać z miłowaniem Ciebie i bliźniego. Naucz nas żyć tak, abyśmy zasłużyli na przebywanie w niebie z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem i z Jego i naszą Matką, Maryją. Amen.

3. piątek – 15 marca
Ewangelia według św. Jana 1,1-2.10.25-30
Prawdziwy Syn Boga Ojca

Jezus objawił nam, kim jest Bóg Ojciec i kim jest On sam. Nawet jeśli ludzie źle Go rozumieli, przypominał im, kim jest i kto Go posłał. Prawda ta jednak napotykała na opór serc zatwardziałych. Jako chrześcijanie powinniśmy odważnie przyznawać się do Jezusa i słuchać Jego głosu, gdyż należymy do Jego owczarni.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że chrześcijanie nie są jednomyślni w interpretowaniu Twoich słów i czynów i że często my też powodujemy spory, które mogą zachwiać wiarę tych, którzy nas słuchają.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że w naszym życiu rodzinnym jest tyle nieszczerości, że czasem kłamiemy lub stosujemy uniki.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nie zawsze doceniamy wiedzę zawartą w Biblii, w książkach religijnych czy w prasie katolickiej.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby Twoje przesłanie zawsze było głoszone i aby wielu w nie uwierzyło i by przez to osiągnęło życie wieczne.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby Twoje słowa o Bogu Ojcu zwyciężyły rozpowszechniane o Nim błędne wyobrażenia.

Prosimy Cię, Panie Jezu, oczyszczaj nasze pojęcia o Tobie, byśmy pojęli, że Ty jesteś naszą jedyną Drogą do Ojca, naszym Odkupicielem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o jedność w wierze dla Twoich wyznawców, aby byli oni dla świata czytelnym znakiem, że Ty jesteś Synem Boga Ojca i że żyjesz wśród nas.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ludzi, którzy całym sercem Cię szukają, i za to, że możemy swobodnie uczyć nasze dzieci katechezy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za mijający dzień i za ten wieczór przeżyty pod Twoim wejrzeniem. Choć jesteśmy zmęczeni, odczuwamy radość i z ufnością powierzamy Ci nasz nocny odpoczynek.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą wiarę w Boskie synostwo Jezusa Chrystusa i w Jego człowieczeństwo. Spraw, abyśmy przyczynili się do tego, aby i inni Go poznali i pokochali – dzięki Twej łasce i głoszonemu o Nim słowu. Amen.

4. piątek – 22 marca
Ewangelia według św. Jana 10,31-42
Spotkanie zakończone odrzuceniem

Słuchający Jezusa Żydzi gniewem zareagowali na wypowiedziane przez Niego słowa i chwycili kamienie, aby Go zabić. Uważali, że zbluźnił, mówiąc o sobie, że jest Synem Bożym. Osobista niechęć, uprzedzenie i złe domysły utrudniły im prawdziwe zrozumienie słów i czynów Jezusa. Pan poucza nas, abyśmy szanowali każdego, z kim rozmawiamy, ale szczególnie uczy nas słuchać słowa Bożego.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami zbyt wiele mówimy o Twoich czynach, zamiast wyznać z wiarą, że jesteś prawdziwym Bogiem.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nieżyczliwe słowa, wypowiedziane pod adresem naszych przeciwników.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że odkrywana przez nas prawda wnosi w nasz związek małżeński tak wiele dobra i że nas uspokaja, gdy budzą się w nas złe emocje.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę głębokiej wiary w Twoje słowa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że uczysz nas słuchać ze spokojem zdań i opinii naszych dzieci, które są inne od naszych, oraz że pomagasz nam razem szukać i znajdować dobro i prawdę.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nam przypominasz, iż za każdym człowiekiem, którego oceniamy, potępiamy czy wręcz nienawidzimy, stoisz Ty – ze swoją przestrogą: Nie sądźcie!

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że my, Twoi uczniowie, możemy rozgrzewać swe serca Twoją miłością i okazywać naszym bliźnim braterską pomoc.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje wezwanie – dane Żydom i nam – abyśmy rozpoznali w Tobie Syna Bożego.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ludzi, którzy podejmują wielki wysiłek na rzecz pokoju i pojednania w świecie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o głęboką nadzieję, że wysiłek wielu chrześcijan, a także ludzi innych wyznań, zaowocuje pokojem i pojednaniem w całym świecie.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wybacz nam brak miłości i pomóż nam nie krzywdzić naszych braci i sióstr. Spraw, abyśmy w każdym człowieku dostrzegali Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Brata. Amen.

5. piątek – 29 marca
Ewangelia według św. Jana 18,1-19.42
Z miłości wydany za nas

Śmierć Jezusa na krzyżu dokonała się w dniu, w którym Żydzi zaczynali przygotowywać się do świętowania dorocznej pamiątki wyjścia z Egiptu, i w godzinie, w której w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki paschalne i przygotowywano się do wieczerzy. Jezus jest Barankiem Bożym bez skazy, którego zabito i któremu nie łamano kości; krew z Jego przebitego boku ocala nam życie, chroniąc nas przed śmiercią wieczną.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że i dzisiaj są ludzie, którzy zaprzeczają świadectwu Twojego umiłowanego ucznia, św. Jana Apostoła, nie dając wiary jego słowom, zapisanym w Ewangelii.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za krzyż święty – znak naszej wiary; że jest on obecny w naszych domach, kościołach, w miejscach pracy…

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że każda Eucharystia jest uobecnieniem Twojej ofiary, złożonej na Kalwarii.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za krew i wodę, które wypłynęły z Twego przebitego boku jako zdrój miłosierdzia dla wszystkich ludzi.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że i my zaliczamy się do ludzi, którzy patrzą na Ciebie wiszącego na krzyżu z przebitym bokiem, i że także wobec nas spełnia się starotestamentowe proroctwo: Będą patrzeć na tego, którego przebodli.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że i w tym roku mogliśmy przeżywać Wielki Post i poznać wielkość nie tylko naszego grzechu, ale i Twojej miłości.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszym życiu rodzinnym i społecznym zawsze cenili Twoją prawdę, miłość i sprawiedliwość.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o dobrą spowiedź wielkanocną i o to, abyśmy – pojednani z Bogiem i z ludźmi – godnie obchodzili pamiątkę Twego Zmartwychwstania.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i pozostał z nami w Eucharystii. Amen.