Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy
 

Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy

Z uspokojonymi myślami, w odpowiednim dla ciebie czasie przeczytaj tekst z Ewangelii (Łk 1, 39-56), a potem rozważ go, modląc się nim.

Magnificat jest wspaniałą modlitwą wielbiącą potęgę i dobroć Boga. Zostaje ona wypowiedziana ustami Maryi, dającej wyraz swego zachwytu wobec Boga przed krewną Elżbietą, aby ta poznała, jak wielkich rzeczy Bóg dokonuje w Jej sercu i jakie ma plany wobec sługi swego Izraela. W brzemiennej Maryi naród izraelski otrzymuje wywyższenie i chwałę. Maryja w stanie błogosławionym jest dowodem, że Bóg nie zapomniał o udręczonym narodzie i spełnił obietnicę daną kiedyś praojcom.

Świadectwo wiary

Nie przestraszył Maryi niemały trud podróży do domu Elżbiety. Chciała być nie tylko służebnicą Pańską, ale także i służebnicą swej krewnej, dlatego ofiarowała jej swój trud podróży, przyjaźń, pomoc i służbę. Czuła się zaszczycona, pomagając jej przez trzy miesiące, gdy pod sercem Elżbiety wzrastał poprzednik Jezusa – Jan Chrzciciel. Posługiwanie ludziom wyróżniało Matkę Boga kiedyś i dzisiaj też Ją wyróżnia szczególna troska o nas.

Medytuj Jej postawę służenia bliźnim, bo wówczas bardziej umocni się w tobie wola służenia innym i poświęcenia się dla nich. Życie nabiera głębokiego sensu tylko wówczas, gdy jest służbą Bogu i bliźnim. Zauważ, jaka atmosfera panuje podczas spotkania się Maryi z Elżbietą. Dominują serdeczność, ufność, zrozumienie i radosna niespodzianka. Dom, w który weszła Maryja, staje się nie tylko miejscem gościnnego spotkania bliskich sobie kobiet, ale i miejscem zrozumienia Bożego zamiaru wobec Maryi i Jej Dziecka. Obecność brzemiennej Matki Jezusa oddziałuje także na Elżbietę i na jej dziecko, bowiem i oni doświadczają bliskoś-ci Zbawcy (poruszyło się dzieciątko w jej łonie). Tam, gdzie pojawia się Maryja, obecny jest też i Jezus i może się dokonywać dzieło uświęcenia i przemiany ludzkich serc.

Radosny hymn uwielbienia Boga

Maryja wielbi Boga radośnie – całą sobą – wysławia Go z głębokości swego serca i wypowiada Jego wielkość. Jej duch, dusza i ciało są w to uwielbienie zaangażowane. Wyrażenie: Wielbi dusza moja Pana znaczy tyle, że Maryja wypowiada w sposób najintymniejszy siebie samą. Całą głębią swej istoty świadczy o wspaniałości Boga. Wyczuwa się Jej zjednoczenie z Bogiem, bo On wejrzał i zatroszczył się o Nią i o swój lud. Jest to punkt zwrotny w dziejach ludu Bożego. Życie Maryi i życie Dziecka, które nosi w swoim łonie, jest częścią historii działania Boga, aby zbawiony mógł być Jego lud.

Rozważ, jaki jest powód radości Maryi. Wejrzenie Boga na uniżenie swej służebnicy! Słowo służebnica zawiera postawę otwartości i nieskupiania uwagi na sobie, lecz służenia innym. Medytuj, jak spojrzenie Boga – zwrócone na ubogą Maryję – wszystko w Jej życiu odmieniło! Jak skupiło na Niej uwagę i podziw wielu ludzkich pokoleń. Co znaczy błogosławić Maryję? Znaczy to rozsławiać Jej dobroć. Czynić to będą wszystkie pokolenia przez wieki i stopniowo wypełniać się będzie Jej Magnificat.

Medytując zauważ, jak brak skupienia na sobie otwiera Maryję na brzemienną Elżbietę. Jak Bóg tych, którzy są biedni, ubodzy, potrafi ubogacić swoimi darami. Bóg daje się poznać jako Ten, który wywyższa pokornych, a więc tych, co nie poddają się ludzkim wygórowanym ambicjom, lecz Jemu zawierzyli swój los i powierzyli swe słabości.

Bóg sprawiedliwości i miłosierdzia

Miłość Boga do biednych ludzi, potrzebujących Jego łaski, miłość do grzeszników nazywa się miłosierdziem i jest wciąż aktualna. Bóg sprawiedliwości pysznych doprowadza do upadku a bogaczy odprawia z niczym; głodnych nasyca i wywyższa uniżonych. Pomyśl o tym, jak to Bóg w twoim życiu cię nasyca, prowadzi, pomaga ci i nierzadko cierpliwie czeka na twój powrót. Jak okazuje ci swoją moc i jak twoja historia życia jest działaniem Boga w tobie. Nieraz doświadczyłeś, że Bóg ujął się za tobą, wziął cię w swą obronę i czuwał nad tobą.

Pomyśl, jak mówisz bliźnim o Bogu i o twoich przeżyciach religijnych z Nim związanych. Jaki jest twój Magnificat i czy dzielisz się nim z innymi? Czy masz takich krewnych, przyjaciół, znajomych, z którymi mógłbyś podzielić się twą wiarą? Jak odbierasz dobro otrzymane od Boga i czy przypisujesz Jemu zasługę, gdy coś dobrego uda ci się zdziałać?

Wypowiedz Bogu twą wdzięczność i podziękuj za to, co zrealizował On w życiu Maryi. Podziękuj za to, czego dokonuje także w tobie – w człowieku ubogim – żyjącym co dnia z Jego hojnej łaski. Twoje dziękczynienie i wielbienie Boga, podobnie jak Magnificat Maryi, ma wznosić się do Niego. Gdy będziesz tak czynić, róść będzie twoje zaufanie do Boga i pełnić będziesz Jego wolę. Nie zapomnij, że podczas spotkania Maryi z Elżbietą Duch Święty udziela się także Elżbiecie i dlatego ona spojrzała na Maryję w wielkości misji powierzonej Jej przez Boga. Kiedyś Bóg potrzebował schronienia w łonie Maryi. Teraz pragnie, abyś ty Go strzegł w swym sercu i chronił je przed złem.