Ziemi i Nieba Królowa
 

Ziemi i Nieba Królowa

…czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach

Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały, owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być.

Konstytucja o Liturgii, nr 103

Wejdź w modlitwę z wyciszonym duchem, prosząc Maryję, by była patronką świętości twojego życia. Pomocnym w tej modlitwie może być wizerunek Maryi, czczony u ciebie w domu lub w parafii. W duchowej czy fizycznej bliskości z nim przeprowadź medytację.

Królewski tytuł

W liturgii Kościoła od dawna Maryja otrzymywała różne tytuły, także i ten zaszczytny tytuł królowej. Ojcowie i doktorzy Kościoła byli przekonani, że Maryi, Matce Jezusa- Króla Królów przysługuje królewska godność. Pobożność chrześcijańska zawsze dostrzegała związek między Wniebowzięciem Maryi i tajemnicą Jej królowania. Kościół w liturgii wspomina Maryję w tytule Królowej i czyni to w oktawie Wniebowzięcia, by lepiej podkreślić związek Jej jako Królowej z chwałą Wniebowzięcia.

Ta Królowa nie jest ci obca

Wiele razy rozważałeś w części chwalebnej Różańca tajemnicę Jej ukoronowania na Królową Nieba i Ziemi; podobnie w litanii loretańskiej wypowiadałeś z szacunkiem wezwania odnoszące się do Maryi jako Królowej. Źródłem Jej panowania nad niebem i ziemią jest to, że była Ona pokorną Służebnicą Pana. Doświadczyłeś tego nieraz i wiesz, że potrafi Ona najlepiej wypraszać ludziom obfite łaski. Skuteczność wstawiennictwa płynie z Jej bycia w niebie przy Jezusie oraz z Jej zobowiązującego, zaszczytnego tytułu Królowej Nieba i Ziemi. Na pięknej ziemi żyjesz i w gwiaździste niebo spoglądasz, zanosząc modlitwę także za wstawiennictwem Tej, którą tak pięknie ikonografia chrześcijańska przedstawia w tylu dziełach sztuki. Maryja jest ukazywana na królewskim tronie, koronowana przez Jezusa złocistą koroną, otoczona orszakiem aniołów i świętych. Ubrana we wspaniałe królewskie szaty, trzyma berto w ręku. To bardzo plastyczny obraz, wyrażony przy pomocy natchnienia i talentu artysty. Pomaga on w zrozumieniu królewskiej godności Maryi. Podczas tej medytacji postaraj się dostrzec w Maryi pokorną Służebnicę. Wyobraź Ją sobie, jak słuchała i zachowywała słowo Boże, jak pokazywała Jezusa pasterzom i Mędrcom ze Wschodu, jak wstawiała się za ludźmi, choćby podczas godów w Kanie Galilejskiej, jak składała w ofierze Bogu Ojcu swojego Syna w świątyni jerozolimskiej i na Kalwarii, jak modliła się z apostołami o dar Ducha Świętego…

Duchowe piękno Maryi

Maryja króluje wespół ze swym Synem. Wysławiaj więc Królową Nieba i Ziemi i sław Ją modlitwą oraz godnym życiem. Proś, by udzieliła ci radości, swojego ubóstwa i prostoty serca. Podziękuj za tyle świątyń w twoim kraju, w których czczona jest Maryja jako Królowa, za tyle figur i obrazów, przyozdobionych złocistymi koronami, symbolami Jej królewskości. Te obrazy i figury uświęcone zostały modlitwą wielu ludzi – twoich pradziadów, rodziców – i twoją modlitwą również pragną być uświęcone. Wiemy, że Maryja zawsze – w złocistej koronie czy bez niej – była dla ludzi Orędowniczką, Pośredniczką, Pocieszycielką, Wspomożycielką i taką pragnie pozostać względem ciebie. Zakończ medytację odmawiając Pod Twoją obronę oraz modlitwę św. Efrema, wielkiego czciciela Maryi. Dziewico czcigodna i dziedziczko, Królowo i Pani, strzeż mnie i chroń (…), by nie napastował mnie szatan, siewca zguby, i aby ten wróg bezecny nie zatriumfował nade mną. Ta, która spogląda z nieba na ziemię, z pewnością dostrzeże twą modlitwę i przedstawi ją swemu Synowi, a On nie odmówi jej przyjęcia.